rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
Wydział Oświaty Kultury i Zdrowia pok. 69 tel. 25-20-164

Wymagane dokumenty

wniosek o przyznanie dofinansowania do doskonalenia zawodowego

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
Wydział Oświaty Kultury i Zdrowia pok. 69 tel. 25-20-164

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

Wnioski składa się dwa razy w roku :
a) do końca marca
b) do końca września

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo dowołania się od decyzji Komisji do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Uwagi

brak

Podstawa prawna


Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) oraz Uchwała Nr XXII/14/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna

Treść


Regulamin przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna

Rozdział. I. Uprawnieni.

§ 1. Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do doskonalenia zawodowego są
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów którzy:
a) są nauczycielami mianowanymi,
b) są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy,
c) uzyskali co najmniej dobrą ocenę pracy,
d) uzyskali pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora placówki dotyczącą kierunku kształcenia w zestawieniu z potrzebami kadrowymi, zgodnie z planem rozwoju szkoły,
e) uzyskali zaliczenie I semestru.

§ 2. W miarę posiadanych środków finansowych dofinansowanie może być
przyznane nauczycielom kontraktowym i stażystom.

Rozdział II. Organizacja pracy komisji.

§ 1. Dopłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznaje Prezydent Miasta na
wniosek Komisji ds. kwalifikowania wniosków, zwanej dalej Komisją.

§ 2. Zadaniem Komisji jest kwalifikacja wniosków, wnioskowanie do Prezydenta Miasta
o zatwierdzenie podziału limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie oraz
o przyznanie dofinansowania poszczególnym nauczycielom.

§ 3. Komisja zbiera się dwa razy w roku w kwietniu i październiku.

§ 4. Obrady Komisji są tajne.

§ 5. Obrady Komisji są prawomocne przy udziale co najmniej trzech jej członków.

§ 6. Wniosek Komisji składany na ręce Prezydenta Miasta ma formę protokołu z posiedzenia (wykaz zbiorczy).

Rozdział III. Zasady przyznawania dopłat.

§ 1. Ustala się kolejność przyznawania dofinansowania:
a) studia podyplomowe,
b) studia wyższe uprawniające do nauczania drugiego kierunku,
c) studia uzupełniające w zakresie nauczania języków obcych,
d) nauczycielom uzupełniającym swoje kwalifikacje.

§ 2. Wysokość dofinansowania wynosi od 40% do 80% kosztów czesnego. Wysokość poszczególnych dopłat każdorazowo ustala Komisja w ramach posiadanych  środków.
§ 3. Dofinansowanie do dokształcania zawodowego przyznaje się na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego nauczyciela w terminie do końca marca i końca września w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój nr 69.

§ 4. W przypadku dużej liczby wniosków o dofinansowanie Komisja może ustalić
dodatkowe kryteria rozdziału środków finansowych.

§ 5. O przyznaniu dofinansowania zainteresowani nauczyciele informowani są przez pracodawców.

§ 6. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku :
a) powtarzania semestru lub roku,
b) przerwania studiów przed ich ukończeniem,
c) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu trzech lat od chwili ukończenia studiów,
d) rozwiązanie umowy o pracę z winy nauczyciela w ciągu trzech lat od chwili ukończenia studiów.


Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§ 1. System dopłat jest narzędziem polityki kadrowej Prezydenta Miasta i nie stanowi pomocy socjalnej dla studiujących nauczycieli.

§ 2. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do regulaminu.


Opracowała
Joanna Konik

Wniosek o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodowego


Honorowy tytuł "Absolwent na szóstkę"

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
Wydział Oświaty i Zdrowia pok. 69 tel. 25-20-163

Wymagane dokumenty

-wniosek o nadanie tytułu
-Załącznik nr 1

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
Wydział Oświaty i Zdrowia pok. 69 tel. 25-20-163

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

Wnioski składają dyrektorzy szkół w czerwcu

Tryb odwoławczy

do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Uchwała Nr 2/8/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Absolwent na szóstkę” dla wybitnych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w Skarżysku-Kamiennej

Treść

Regulamin przyznania honorowego tytułu "Absolwent na szóstkę"


§ l. Tytuł przyznaje Kapituła raz w roku najpóźniej do dnia 15 czerwca.

§2. Kapituła ze swego składu wybiera Wielkiego Mistrza, Kanclerza i Strażnika
Honoru.

§ 3. Kapituła ma prawo swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przyznawania tytułu, a w szczególności :

-opiniuje wnioski o nadanie tytułu,
-dokonuje podziału środków pieniężnych jakimi dysponuje na nagrody.
-opiniuje wnioski o pozbawienie tytułu.

§4 Nagrody rzeczowe przyznawane są w jednakowej wysokości dla wszystkich
absolwentów, którym przyznano tytuł.

§5 Szkoły podstawowe i gimnazja składają wnioski o nadanie tytułu na formularzach wg załączonego wzoru w Wydziale Oświaty i Zdrowia do dnia 10 czerwca każdego
roku.

§6 Szkoła może zgłosić dowolną liczbę kandydatów pod warunkiem, że spełniają wymagania wymienione w §9.

§7 Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych wniosków o nadanie lub pozbawienie tytułu, podejmuje uchwały:

-o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,
-o pozbawienie tytułu wcześniej przyznanego,
-o przyznaniu nagród.

§8 Pozbawienie tytułu może nastąpić za czyny sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, na wniosek szkoły ponadgimnazjalnej do której uczęszcza, szkoły podstawowej lub gimnazjum, których jest absolwentem.

§9 Honorowy tytuł „Absolwent na szóstkę” przyznaje się absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy:

-uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum średnią ocen wyższą niż 5,2,
-brali udział w olimpiadzie przedmiotowej i byli jej laureatami przynajmniej na szczeblu miejskim lub byli finalistami konkursów wojewódzkich, miejskich, szkolnych,
- w okresie ostatnich trzech lat ich średnia ocen była wyższa niż 4,75,
-aktywnie uczestniczyli w pracy samorządu klasowego, szkolnego, organizacji młodzieżowej, związku sportowego.


Opracowała
Joanna Konik


Załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko – Kamienna, Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Wymagane dokumenty
1. Wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia/dyrektora szkoły o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne/zasiłek szkolny (dostępny w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta).
2. Zaświadczenie o zarobkach.
3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
4. Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia z pkt 2 przedkłada zaświadczenie z pkt 3.

Miejsce odbioru

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnzajów wypłata w szkołach, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wypłata w kasie Urzędu Miasta

Opłaty

Usługa bezpłatna

Termin załatwienia

Termin składania dokumentów – do 15 września danego roku. Czas realizacji – w ciągu roku szkolnego.

Tryb odwoławczy

Od Decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który Decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia. Korzystający ze stypendium szkolnego ma obowiązek poinformować Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia o zmianie jego sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia. Koszt świadczenia przyznanego w wyniku nieprawdziwych informacji podlega zwrotowi w całości, a w razie konieczności przymusowego ściągnięcia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) z późn. zm.,
2. Uchwała Nr XXVI/42/2005 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 17.05.2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszania różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do, edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia

Treść
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Opracowała

Anna Wiśnios


Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18. Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia pok. 69

Wymagane dokumenty

a) podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego,
b) zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie nauczyciela,
c) oświadczenie o dochodach,
d) pozytywna opinia dyrektora placówki,
e) oświadczenie o kosztach leczenia.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18. Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia pok. 69

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

Komisja Zdrowotna zbiera się dwa razy w roku ( czerwiec lub lipiec i grudzień).

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo dowołania się od decyzji Komisji do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) oraz Uchwała Nr XXII/12/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna

Treść

REGULAMIN
gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna

1. Tworzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
1.1. Fundusz zdrowotny, dla realizacji celu określonego w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.), tworzą środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszące 0,1% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.

2. Gospodarowanie środkami funduszu zdrowotnego
2.1. Środkami finansowymi funduszu zdrowotnego administruje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2.2. Organ prowadzący placówki oświatowe tworzy Komisję Zdrowotną w składzie:
1) Z-ca Prezydenta Miasta – przewodniczący
2) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej
3) Dyrektor placówki
4) Przedstawiciel związku zawodowego, do którego należy nauczyciel składający wniosek.
2.3. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego.
2.4. Komisja Zdrowotna opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach przyznanych na ten cel w danym roku kalendarzowym środków.
2.5. Komisja Zdrowotna zbiera się dwa razy w roku.
2.6. Opinie podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadkach równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
2.7. Jeżeli z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego występuje członek Komisji, nie może on brać udziału w podejmowaniu opinii dotyczącej tego wniosku.

3. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego
3.1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są:
1) nauczyciele zatrudnieni w palcówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego obowiązującego wymiaru godzin dydaktycznych,
2) byli nauczyciele – emeryci, renciści placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna

4. Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej
4.1. Pomoc zdrowotna przydzielona jest w formie zapomogi bezzwrotnej.
4.2. Wysokość zapomogi uzależniona jest od:
a) rodzaju i przebiegu choroby,
b) wydatków poniesionych przez nauczyciela w związku z prowadzeniem leczenia,
c) wysokości dochodu, przypadającego na członka rodziny nauczyciela.
4.3. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez nauczyciela:
a) podania o przyznanie zasiłku pieniężnego,
b) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego leczenie nauczyciela,
c) oświadczenia o dochodach,
d) pozytywnej opinii dyrektora placówki,
e) udokumentowane koszty leczenia.
4.4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
4.5. Wnioski o przyznanie zapomogi może złożyć ponadto:
a) przełożony nauczyciela (dyrektor)
b) przedstawiciel związków zawodowych,
c) rada pedagogiczna placówki,
d) opiekun, jeśli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
4.6. Wnioski zaopiniowane przez Komisję Zdrowotną zatwierdza Prezydent Miasta.
4.7. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Prezydenta Miasta.
4.8. Wnioski i decyzje Komisji Zdrowotnej są ewidencjonowane w rejestrze.
4.9. Członków Komisji Zdrowotnej obowiązuje bezwzględna dyskrecja co do okoliczności, o których dowiedzieli się w związku z pracą w Komisji.


Opracowała
Joanna Konik

Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych  informacja dla pracodawców

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia pok. 69

Wymagane dokumenty

Dofinansowanie przyznaje się po spełnieniu przez pracodawcę następujących warunków:
1) Złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonania określonej pracy.
2) Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność kopie dokumentów:
- potwierdzające, że osoba ucząca młodocianego pracownika posiada kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego,
- umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwo pracy (jeśli pracownik został przejęty od innego pracodawcy i umowa jest kontynuowana, to także poprzednią umowę),
- dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki i zdanie egzaminu zawodowego.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia pok. 69

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

-zgodnie z obowiązującymi przepisami KPA

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity; Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm).

Treść

Na podstawie art. 70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia tychże młodocianych. Dofinansowanie to przyznawane jest przez prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.


Opracowała
Joanna Konik

bip
 

um

um

mbti um