rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych  informacja dla pracodawców

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia pok. 69

Wymagane dokumenty

Dofinansowanie przyznaje się po spełnieniu przez pracodawcę następujących warunków:
1) Złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonania określonej pracy.
2) Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność kopie dokumentów:
- potwierdzające, że osoba ucząca młodocianego pracownika posiada kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego,
- umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwo pracy (jeśli pracownik został przejęty od innego pracodawcy i umowa jest kontynuowana, to także poprzednią umowę),
- dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki i zdanie egzaminu zawodowego.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia pok. 69

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

-zgodnie z obowiązującymi przepisami KPA

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity; Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm).

Treść

Na podstawie art. 70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia tychże młodocianych. Dofinansowanie to przyznawane jest przez prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.


Opracowała
Joanna Konik

bip
 

um

um

mbti um