rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
Wydział Oświaty Kultury i Zdrowia pok. 69 tel. 25-20-164

Wymagane dokumenty

wniosek o przyznanie dofinansowania do doskonalenia zawodowego

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
Wydział Oświaty Kultury i Zdrowia pok. 69 tel. 25-20-164

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

Wnioski składa się dwa razy w roku :
a) do końca marca
b) do końca września

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo dowołania się od decyzji Komisji do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Uwagi

brak

Podstawa prawna


Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) oraz Uchwała Nr XXII/14/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna

Treść


Regulamin przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna

Rozdział. I. Uprawnieni.

§ 1. Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do doskonalenia zawodowego są
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów którzy:
a) są nauczycielami mianowanymi,
b) są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy,
c) uzyskali co najmniej dobrą ocenę pracy,
d) uzyskali pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora placówki dotyczącą kierunku kształcenia w zestawieniu z potrzebami kadrowymi, zgodnie z planem rozwoju szkoły,
e) uzyskali zaliczenie I semestru.

§ 2. W miarę posiadanych środków finansowych dofinansowanie może być
przyznane nauczycielom kontraktowym i stażystom.

Rozdział II. Organizacja pracy komisji.

§ 1. Dopłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznaje Prezydent Miasta na
wniosek Komisji ds. kwalifikowania wniosków, zwanej dalej Komisją.

§ 2. Zadaniem Komisji jest kwalifikacja wniosków, wnioskowanie do Prezydenta Miasta
o zatwierdzenie podziału limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie oraz
o przyznanie dofinansowania poszczególnym nauczycielom.

§ 3. Komisja zbiera się dwa razy w roku w kwietniu i październiku.

§ 4. Obrady Komisji są tajne.

§ 5. Obrady Komisji są prawomocne przy udziale co najmniej trzech jej członków.

§ 6. Wniosek Komisji składany na ręce Prezydenta Miasta ma formę protokołu z posiedzenia (wykaz zbiorczy).

Rozdział III. Zasady przyznawania dopłat.

§ 1. Ustala się kolejność przyznawania dofinansowania:
a) studia podyplomowe,
b) studia wyższe uprawniające do nauczania drugiego kierunku,
c) studia uzupełniające w zakresie nauczania języków obcych,
d) nauczycielom uzupełniającym swoje kwalifikacje.

§ 2. Wysokość dofinansowania wynosi od 40% do 80% kosztów czesnego. Wysokość poszczególnych dopłat każdorazowo ustala Komisja w ramach posiadanych  środków.
§ 3. Dofinansowanie do dokształcania zawodowego przyznaje się na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego nauczyciela w terminie do końca marca i końca września w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój nr 69.

§ 4. W przypadku dużej liczby wniosków o dofinansowanie Komisja może ustalić
dodatkowe kryteria rozdziału środków finansowych.

§ 5. O przyznaniu dofinansowania zainteresowani nauczyciele informowani są przez pracodawców.

§ 6. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku :
a) powtarzania semestru lub roku,
b) przerwania studiów przed ich ukończeniem,
c) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu trzech lat od chwili ukończenia studiów,
d) rozwiązanie umowy o pracę z winy nauczyciela w ciągu trzech lat od chwili ukończenia studiów.


Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

§ 1. System dopłat jest narzędziem polityki kadrowej Prezydenta Miasta i nie stanowi pomocy socjalnej dla studiujących nauczycieli.

§ 2. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do regulaminu.


Opracowała
Joanna Konik

Wniosek o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodowego


bip
 

um

um

mbti um