rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Honorowy tytuł "Absolwent na szóstkę"

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
Wydział Oświaty i Zdrowia pok. 69 tel. 25-20-163

Wymagane dokumenty

-wniosek o nadanie tytułu
-Załącznik nr 1

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
Wydział Oświaty i Zdrowia pok. 69 tel. 25-20-163

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

Wnioski składają dyrektorzy szkół w czerwcu

Tryb odwoławczy

do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Uchwała Nr 2/8/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Absolwent na szóstkę” dla wybitnych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w Skarżysku-Kamiennej

Treść

Regulamin przyznania honorowego tytułu "Absolwent na szóstkę"


§ l. Tytuł przyznaje Kapituła raz w roku najpóźniej do dnia 15 czerwca.

§2. Kapituła ze swego składu wybiera Wielkiego Mistrza, Kanclerza i Strażnika
Honoru.

§ 3. Kapituła ma prawo swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przyznawania tytułu, a w szczególności :

-opiniuje wnioski o nadanie tytułu,
-dokonuje podziału środków pieniężnych jakimi dysponuje na nagrody.
-opiniuje wnioski o pozbawienie tytułu.

§4 Nagrody rzeczowe przyznawane są w jednakowej wysokości dla wszystkich
absolwentów, którym przyznano tytuł.

§5 Szkoły podstawowe i gimnazja składają wnioski o nadanie tytułu na formularzach wg załączonego wzoru w Wydziale Oświaty i Zdrowia do dnia 10 czerwca każdego
roku.

§6 Szkoła może zgłosić dowolną liczbę kandydatów pod warunkiem, że spełniają wymagania wymienione w §9.

§7 Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych wniosków o nadanie lub pozbawienie tytułu, podejmuje uchwały:

-o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,
-o pozbawienie tytułu wcześniej przyznanego,
-o przyznaniu nagród.

§8 Pozbawienie tytułu może nastąpić za czyny sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, na wniosek szkoły ponadgimnazjalnej do której uczęszcza, szkoły podstawowej lub gimnazjum, których jest absolwentem.

§9 Honorowy tytuł „Absolwent na szóstkę” przyznaje się absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy:

-uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum średnią ocen wyższą niż 5,2,
-brali udział w olimpiadzie przedmiotowej i byli jej laureatami przynajmniej na szczeblu miejskim lub byli finalistami konkursów wojewódzkich, miejskich, szkolnych,
- w okresie ostatnich trzech lat ich średnia ocen była wyższa niż 4,75,
-aktywnie uczestniczyli w pracy samorządu klasowego, szkolnego, organizacji młodzieżowej, związku sportowego.


Opracowała
Joanna Konik


Załącznik nr 1

bip
 

um

um

mbti um