rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18. Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia pok. 69

Wymagane dokumenty

a) podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego,
b) zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie nauczyciela,
c) oświadczenie o dochodach,
d) pozytywna opinia dyrektora placówki,
e) oświadczenie o kosztach leczenia.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18. Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia pok. 69

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

Komisja Zdrowotna zbiera się dwa razy w roku ( czerwiec lub lipiec i grudzień).

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo dowołania się od decyzji Komisji do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) oraz Uchwała Nr XXII/12/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna

Treść

REGULAMIN
gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna

1. Tworzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
1.1. Fundusz zdrowotny, dla realizacji celu określonego w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.), tworzą środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszące 0,1% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.

2. Gospodarowanie środkami funduszu zdrowotnego
2.1. Środkami finansowymi funduszu zdrowotnego administruje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2.2. Organ prowadzący placówki oświatowe tworzy Komisję Zdrowotną w składzie:
1) Z-ca Prezydenta Miasta – przewodniczący
2) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej
3) Dyrektor placówki
4) Przedstawiciel związku zawodowego, do którego należy nauczyciel składający wniosek.
2.3. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego.
2.4. Komisja Zdrowotna opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach przyznanych na ten cel w danym roku kalendarzowym środków.
2.5. Komisja Zdrowotna zbiera się dwa razy w roku.
2.6. Opinie podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadkach równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
2.7. Jeżeli z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego występuje członek Komisji, nie może on brać udziału w podejmowaniu opinii dotyczącej tego wniosku.

3. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego
3.1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są:
1) nauczyciele zatrudnieni w palcówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego obowiązującego wymiaru godzin dydaktycznych,
2) byli nauczyciele – emeryci, renciści placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna

4. Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej
4.1. Pomoc zdrowotna przydzielona jest w formie zapomogi bezzwrotnej.
4.2. Wysokość zapomogi uzależniona jest od:
a) rodzaju i przebiegu choroby,
b) wydatków poniesionych przez nauczyciela w związku z prowadzeniem leczenia,
c) wysokości dochodu, przypadającego na członka rodziny nauczyciela.
4.3. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez nauczyciela:
a) podania o przyznanie zasiłku pieniężnego,
b) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego leczenie nauczyciela,
c) oświadczenia o dochodach,
d) pozytywnej opinii dyrektora placówki,
e) udokumentowane koszty leczenia.
4.4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
4.5. Wnioski o przyznanie zapomogi może złożyć ponadto:
a) przełożony nauczyciela (dyrektor)
b) przedstawiciel związków zawodowych,
c) rada pedagogiczna placówki,
d) opiekun, jeśli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.
4.6. Wnioski zaopiniowane przez Komisję Zdrowotną zatwierdza Prezydent Miasta.
4.7. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Prezydenta Miasta.
4.8. Wnioski i decyzje Komisji Zdrowotnej są ewidencjonowane w rejestrze.
4.9. Członków Komisji Zdrowotnej obowiązuje bezwzględna dyskrecja co do okoliczności, o których dowiedzieli się w związku z pracą w Komisji.


Opracowała
Joanna Konik

bip
 

um

um

mbti um