rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko – Kamienna, Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

Wymagane dokumenty
1. Wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia/dyrektora szkoły o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne/zasiłek szkolny (dostępny w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta).
2. Zaświadczenie o zarobkach.
3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
4. Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia z pkt 2 przedkłada zaświadczenie z pkt 3.

Miejsce odbioru

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnzajów wypłata w szkołach, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wypłata w kasie Urzędu Miasta

Opłaty

Usługa bezpłatna

Termin załatwienia

Termin składania dokumentów – do 15 września danego roku. Czas realizacji – w ciągu roku szkolnego.

Tryb odwoławczy

Od Decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który Decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia. Korzystający ze stypendium szkolnego ma obowiązek poinformować Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia o zmianie jego sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia. Koszt świadczenia przyznanego w wyniku nieprawdziwych informacji podlega zwrotowi w całości, a w razie konieczności przymusowego ściągnięcia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) z późn. zm.,
2. Uchwała Nr XXVI/42/2005 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 17.05.2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszania różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do, edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia

Treść
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Opracowała

Anna Wiśnios


Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

bip
 

um

um

mbti um