rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Wymagane dokumenty

Podanie do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu

Miejsce odbioru


Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

około 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U nr 147 poz. 1231 z 2002,zmiany Dz. U nr 167 poz. 1372 z 2002, Dz.U. nr 80 poz. 719 z 2003)

Treść

Wnioskodawcą w sprawie o leczenie może być rodzina lub osoby zamieszkałe z osoba uzależnioną, sąsiedzi, policja, prokuratura, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni. Po złożeniu wniosku sprawa jest rozpatrywana przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opracował

Marcin Borej


Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Opłaty

Opłata Skarbowa: podanie bez opłaty skarbowej

Termin załatwienia

14 dni

Tryb odwoławczy

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie

2. Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Uwagi

Brak uwag

Podstawa prawna


Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. nr 70 poz. 473 z późn. zmianami), Uchwała Nr XXXV/18/2006 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2006r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, uchwała nr 2/6/2002 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Treść

Aby uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych należy:

- złożyć podanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów wraz z następującymi załącznikami:

- tytuł prawny do lokalu (terenu) stanowiącego punkt sprzedaży
- pisemna zgoda organizatora imprezy
- kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za jego korzystanie

Opłaty:

Opłata skarbowa:

podanie i załączniki bez opłaty skarbowej

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i wynosi odpowiednio:

- 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów o zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% - 18% alkoholu
- 175,00 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. pow. 18% alkoholu

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Kasy Urzędu Miasta, parter


Opracowała
Justyna Dulęba

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Opłaty

Opłata skarbowa: podanie bez opłaty skarbowej

Termin załatwienia

1 miesiąc

Tryb odwoławczy


1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie

2. Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Uwagi

Brak uwag

Podstawa prawna

Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. nr 70 poz. 473 z późn. zmianami), Uchwała Nr XXXV/18/2006 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2006r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, uchwała nr 2/6/2002 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Treść

Aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy:

1. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

- oznaczenie rodzaju zezwolenia
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
- przedmiot działalności gospodarczej
- adres punktu sprzedaży
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

3. Po złożeniu kompletu dokumentów w Wydziale, w przypadku nowych punktów sprzedaży, następują oględziny lokalu, z których sporządza się protokół

4. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- do 4,5% alkoholu oraz piwo - A
- powyżej 4,5% - 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - B
- powyżej 18% zawartości alkoholu - C

5. Zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy

Opłaty: podanie i załączniki bez opłaty skarbowej

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność - są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) za cały rok, w wysokości

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

- przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

- opłatę za korzystanie z zezwolenia w następnym roku, ustala się na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - to opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim

- przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o której mowa wyżej, wnoszą opłatę podstawową

- przedsiębiorcy, których zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są ważne przez cały rok kalendarzowy mogą dokonać opłaty w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

- w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za zezwolenia wnoszone są do kasy Urzędu Miasta, parter

Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia
- do wglądu oryginał dowodu wpłaty

Opłata skarbowa: 17 zł - wpłata gotówką w kasie UM


Opracowała
Justyna Dulęba


Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przy Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 Urszula Wiśniewska, tel. 25 20 118

Wymagane dokumenty

Wniosek, który składa:
świadczeniobiorca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
świadczeniodawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
Narodowy Fundusz Zdrowia
W przypadku gdy wniosek składa świadczeniobiorca należy dodatkowo dostarczyć kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i meldunek (oryginał do wglądu).

Miejsce odbioru

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przy Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 Urszula Wiśniewska, tel. 25 20 118

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

Termin załatwienia

Niezwłocznie nie później niż do miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

I. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby:

-nie ubezpieczone,
-posiadające obywatelstwo polskie,
-posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna,
-spełniające n/w kryterium dochodowe:

- osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 461 zł,
- osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza kwoty 316 zł.


II. Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje:
-30 dni od daty jej wydania - w przypadku wniosku złożonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub świadczeniobiorcę.
-30 dni od dnia udzielenia pomocy - w przypadku wniosku złożonego przez świadczeniodawcę.

III. Wywiad środowiskowy przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

IV. Wzory wniosków udostępniane są:

-MOPS ul. Sikorskiego 19,
-Urząd Miasta ul.Sikorskiego18

V. Wnioski przyjmowane są:

Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, parter pok.31

Podstawa prawna

Art. 2, 7, 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Art. 8, 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Treść

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Opracowała
Urszula Wiśniewska


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej (w załączeniu)

Miejsce odbioru

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję 82 zł

Termin załatwienia

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych ( Dz.U.Nr 22, poz. 162 z późn. zmianami).

Treść

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu ( art. 4 ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych ( Dz.U.Nr 22, poz. 162 z późn. zmianami).

Instytucja ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na urządzenie zbiórki publicznej obowiązana jest przedstawić wniosek (w załączeniu) o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej.


Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej
Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Wymagane dokumenty


Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (w załaczeniu)

Miejsce odbioru


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Opłaty

brak

Termin załatwienia

Termin dostarczenia zawiadomienia -3 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 1990r. z póź. zm.)

Treść

Co najmniej na 3 dni przed planowanym zgromadzeniem, do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych należy dostarczyć zawiadomienie. (wzór zawiadomienia w załączniku)

Zawiadomienie powinno zawierać:
-imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
-cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
-miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia , jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
-określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy


Zgłoszenie zamiaru zgromadzenia publicznego

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Miejsce odbioru

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł. płatna w kasie Urzędu za decyzję pozytywną

Termin załatwienia


Wydanie zezwolenia następuje na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm./

Ustawa z dnia 14 czerwca 1974 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm./.

Treść

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do Prezydenta Skarżyska - Kamiennej, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) opinie:
a/ Komendanta Komendy Powiatowej w Skarżysku – Kamiennej,
b/ Komendanta Powiatowej Staży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej,
c/ Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Skarżysku – Kamiennej
d/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku – Kamiennej.

2) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa zawierający informacje określone w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a-d ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

3) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

4) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,

5) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób,

6) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa),

7) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,

8) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

9) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej (dotyczy imprez, na które wstęp jest odpłatny),

10) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
Nie przedłożenie określonych ustawą załączników będzie skutkowało wezwaniem organizatora imprezy masowej w trybie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.


Opracowała

Justyna Dulęba


Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

bip
 

um

um

mbti um