Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Miejsce odbioru

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł. płatna w kasie Urzędu za decyzję pozytywną

Termin załatwienia


Wydanie zezwolenia następuje na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm./

Ustawa z dnia 14 czerwca 1974 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm./.

Treść

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do Prezydenta Skarżyska - Kamiennej, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) opinie:
a/ Komendanta Komendy Powiatowej w Skarżysku – Kamiennej,
b/ Komendanta Powiatowej Staży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej,
c/ Kierownika Pogotowia Ratunkowego w Skarżysku – Kamiennej
d/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku – Kamiennej.

2) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa zawierający informacje określone w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a-d ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

3) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

4) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,

5) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób,

6) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa),

7) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,

8) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

9) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej (dotyczy imprez, na które wstęp jest odpłatny),

10) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
Nie przedłożenie określonych ustawą załączników będzie skutkowało wezwaniem organizatora imprezy masowej w trybie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.


Opracowała

Justyna Dulęba


Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

bip
 

um

um

mbti um