Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przy Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 Urszula Wiśniewska, tel. 25 20 118

Wymagane dokumenty

Wniosek, który składa:
świadczeniobiorca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
świadczeniodawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
Narodowy Fundusz Zdrowia
W przypadku gdy wniosek składa świadczeniobiorca należy dodatkowo dostarczyć kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i meldunek (oryginał do wglądu).

Miejsce odbioru

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej przy Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 Urszula Wiśniewska, tel. 25 20 118

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

Termin załatwienia

Niezwłocznie nie później niż do miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

I. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby:

-nie ubezpieczone,
-posiadające obywatelstwo polskie,
-posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna,
-spełniające n/w kryterium dochodowe:

- osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 461 zł,
- osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza kwoty 316 zł.


II. Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje:
-30 dni od daty jej wydania - w przypadku wniosku złożonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub świadczeniobiorcę.
-30 dni od dnia udzielenia pomocy - w przypadku wniosku złożonego przez świadczeniodawcę.

III. Wywiad środowiskowy przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

IV. Wzory wniosków udostępniane są:

-MOPS ul. Sikorskiego 19,
-Urząd Miasta ul.Sikorskiego18

V. Wnioski przyjmowane są:

Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, parter pok.31

Podstawa prawna

Art. 2, 7, 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Art. 8, 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Treść

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Opracowała
Urszula Wiśniewska


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

bip
 

um

um

mbti um