Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Opłaty

Opłata skarbowa: podanie bez opłaty skarbowej

Termin załatwienia

1 miesiąc

Tryb odwoławczy


1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie

2. Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Uwagi

Brak uwag

Podstawa prawna

Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. nr 70 poz. 473 z późn. zmianami), Uchwała Nr XXXV/18/2006 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2006r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, uchwała nr 2/6/2002 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Treść

Aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych należy:

1. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

- oznaczenie rodzaju zezwolenia
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
- przedmiot działalności gospodarczej
- adres punktu sprzedaży
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

3. Po złożeniu kompletu dokumentów w Wydziale, w przypadku nowych punktów sprzedaży, następują oględziny lokalu, z których sporządza się protokół

4. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- do 4,5% alkoholu oraz piwo - A
- powyżej 4,5% - 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - B
- powyżej 18% zawartości alkoholu - C

5. Zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy

Opłaty: podanie i załączniki bez opłaty skarbowej

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność - są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) za cały rok, w wysokości

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

- przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

- opłatę za korzystanie z zezwolenia w następnym roku, ustala się na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - to opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - to opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim

- przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o której mowa wyżej, wnoszą opłatę podstawową

- przedsiębiorcy, których zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są ważne przez cały rok kalendarzowy mogą dokonać opłaty w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

- w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za zezwolenia wnoszone są do kasy Urzędu Miasta, parter

Zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia
- do wglądu oryginał dowodu wpłaty

Opłata skarbowa: 17 zł - wpłata gotówką w kasie UM


Opracowała
Justyna Dulęba


Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

bip
 

um

um

mbti um