Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Biuro Obsługi Prawnej

Biuro Obsługi Prawnej realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) stanowisko – radca prawny (2 stanowiska)
2) stanowisko do spraw administracyjnych (1stanowisko)

Do zadań Biura Obsługi Prawnej należy obsługa prawna Urzędu, Prezydenta i Rady Miasta, a w szczególności :

1) wydawanie opinii prawnych na rzecz Wydziałów Urzędu Miasta ,
2) zastępstw procesowych Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi w sprawach, w których Gmina jest stroną postępowania,
3) udzielanie informacji pracownikom Urzędu o zmianach prawa ze wskazaniem źródła i obszaru, którego dotyczą,
4) opiniowanie projektów:
a) uchwał Rady Miasta,
b) zarządzeń Prezydenta Miasta,
c) projektów umów lub wzory umów powtarzalnych oraz projekty innych oświadczeń woli składanych w imieniu miasta, które mogą powodować powstanie zobowiązań lub rozporządzenie mieniem.
d) wzory pełnomocnictw i upoważnień prezydenta
5) uczestnictwo w sesjach Rady Miasta oraz w prowadzonych na rzecz miasta rokowaniach,
6) udzielanie jednostkom organizacyjnym wsparcia w zakresie obsługi prawnej.

Biuro Samorządowe

Biuro Samorządowe realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu Prezydenta i Zastępcy Prezydenta ,
2) stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta,
3) stanowisko do spraw współpracy z mediami.

Do zadań Biura samorządowego należy :

1) organizowanie obsługi interesantów i obiegu z tym związanych dokumentów,
2) obsługa sekretariatu Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta,
3) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
4) prowadzenie rejestrów umów , porozumień i instytucji kultury,
5) obsługa organizacyjno-finansowa Rady Miasta i jej Komisji,
6) prowadzenie rejestrów uchwał i innych aktów prawnych Rady Miasta oraz interpelacji i zapytań radnych,
7) udzielanie niezbędnej pomocy technicznej i administracyjnej radnym w sprawowaniu mandatu,
8) prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,
9) prowadzenie wyborów do Rad Osiedli i obsługa administracyjna rad,
10) prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy do związków i stowarzyszeń,
11) asystowanie i pomoc Prezydentowi podczas narad, spotkań, konferencji z przedstawicielami środków masowego przekazu, mieszkańcami itp.
12) przygotowywanie stałych, cyklicznych publikacji poświęconych działalności Prezydenta i władz miasta,
13) współpraca z kierownictwem urzędu, kadrą zarządzająca oraz środkami masowego przekazu w zakresie wytwarzania informacji publicznych,
14) informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o polityce, działalności, programach i zamierzeniach oraz wynikach pracy Prezydenta i urzędu, a także innych podległych jednostek organizacyjnych,
15) udzielanie w granicach upoważnienia - odpowiedzi na krytykę i interwencję w mass mediach,
16) redagowanie projektów odpowiedzi udzielanych bezpośrednio przez Prezydenta Miasta , zastępców Prezydenta Miasta , Sekretarza ,Skarbnika oraz naczelników wydziałów,
17) analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych w szczególności o tematyce związanej z działaniem gminy i dotyczących życia miasta oraz opracowywanie dla prezydenta zbiorczych analiz publikacji krytycznych, a także przedstawianie ważniejszych publikacji Prezydentowi Miasta,
18) opracowywanie publikacji, przedstawiających stanowisko urzędu w dyskusjach prasowych, w radiu i telewizji,
19) doradztwo w zakresie reklamowej oferty miejskiej w środkach masowego przekazu,
20) prowadzenie uroczystości i imprez znajdujących się w kalendarzu Urzędu Miasta”.

Straż Miejska

Straż Miejska realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną :

1) Komendant,
2) Stanowiska strażników,
3) Stanowisko do spraw obsługi monitoringu wykonywane w ramach prac interwencyjnych

Do zadań Straży Miejskiej należy :

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) kontrola porządku i ruchu drogowego,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa , katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
10) współpraca w zakresie realizacji programu “Bezpieczne miasto”,
11) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,.
12) obsługa Centrum Dozoru Monitoringu znajdującego się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej,
13) prowadzenie planowej kontroli przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych,
14) czynności kontroli realizacji obowiązków wynikających z obowiązywania regulaminu utrzymania czystości i porządku.
Szczegółowy zakres zadań zawiera Regulamin organizacyjny Straży Miejskiej uchwalony przez Radę Miasta.

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną :

1) Kierownik USC,
2) Zastępca Kierownika USC,
3) Stanowisko do spraw obsługi kancelaryjnej USC .

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie czynności związanych ze sprawami osobowymi wynikające z postanowień Prawo o aktach stanu cywilnego i innych aktów, a w szczególności :

1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i międzynarodowych tych aktów,
3) wydawanie zaświadczeń :
a) do ślubu konkordatowego,
b) do ślubu za granicą,
c) o braku aktów w archiwum USC
4) wydawanie decyzji o :
a) sprostowanie błędu w aktach stanu cywilnego,
b) wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,
c) uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
d) )ustaleniu treści aktu stanu cywilnego,
e) odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego,
f) zmianie imienia, nazwiska i ustaleniu pisowni imienia, nazwiska.
5) przyjmowanie oświadczeń o:
a) braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
b) uznaniu dziecka,
c) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) audytor wewnętrzny,
2) stanowisko do spraw kontroli

Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy :

1) sprawowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta,
2) prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnie podległych Prezydentowi Miasta, powiązanych z budżetem Gminy, w tym kontroli finansowych pod kątem celowości wydatków oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
3) kontrola realizacji przez wydziały urzędu zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
4) realizacja innych zadań kontrolnych zlecanych przez Prezydenta Miasta,
5) prowadzenie audytu wewnętrznego Urzędu Miasta.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych realizuje zadania poprzez strukturę wewnętrzną:

1) Naczelnik Wydziału (1)
2) stanowisko do spraw obronnych, (1)
3) stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego (1)
4) stanowisko do spraw obsługi monitoringu (4)

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy koordynowanie przygotowań i realizacji zadań gminy wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz przepisów o stanie klęski żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności :

1)wykonywanie zadań w sprawach zarządzania kryzysowego;
2)przygotowanie i organizowanie działań w celu zapobieżenia skutkom klęski
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz ich usunięcia;
3)obsługa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
4)koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie miasta w zakresie ustalonym przez wojewodę;
5)koordynowanie realizacji miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania przestępczości;
6)przygotowanie i organizowanie działań gminy wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub stanu wojennego;
7)opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
8)przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludzi i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
9)wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego;
10)wykonywanie prac związanych z zabezpieczeniem i likwidacją niewybuchów na terenie miasta;
11)koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze działające na terenie miasta;
12)przeprowadzeniu rejestracji przedpoborowych oraz współdziałanie w organizacji i przeprowadzenie poboru;
13)doręczanie kart powołania w trybie akcji kurierskiej oraz rozplakatowanie obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej;
14)nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony;
15)przeprowadzanie innych czynności związanych z administrowaniem rezerw osobowych oraz obowiązkiem służby wojskowej,
16)wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa i sytemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
17)prowadzenie kancelarii tajnej;
18)obsługa Centrum Dozoru Monitoringu znajdującego się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg

Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) Referat Gospodarki Komunalnej,
2) stanowisko do spraw utrzymania dróg.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem i bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz utrzymaniem dróg i zarządzanie ruchem drogowym, a w szczególności :

1) utrzymanie dróg gminnych i uliczek wewnątrzosiedlowych,
2) utrzymanie zieleni miejskiej i lasów gminnych,
3) oświetlenie uliczne i pozostałe ( konserwacja , remonty, rozliczanie),
4) konserwacja i remonty kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających,
5) bieżące gospodarowanie w zakresie konserwacji i utrzymania drobnych elementów wyposażenia ulicznego, parków, wiat przystanków komunikacyjnych,
6) bieżące gospodarowanie elementami małej architektury , chodników i placów zabaw zlokalizowanych w obrębie budynków mieszkalnych na terenie miasta,
7) organizowanie i prowadzenie robót publicznych i interwencyjnych,
8) nadzór nad transportem drogowym,
9) ochrona bezdomnych zwierząt i wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
10) nadzór nad cmentarzami w zakresie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
11) opieka nad pomnikami, obiektami i miejscami pamięci narodowej w mieście, nadzór nad stanem technicznym pomników i obiektów, prowadzenie prac renowacyjnych i porządkowych,
12) utrzymanie zdroi ulicznych,
13) weryfikacja opracowanych przez zarządcę nieruchomości planów remontów oraz dokonywanie kontroli ich wykonania,
14) nadzór nad realizacją remontów i konserwacji bieżącej przeprowadzonej przez zarządców,
15) nadzór nad realizacją zadań zarządców związanych z utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości w substancji lokalowej i terenów przyległych,
16) realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie,
17) utrzymanie i nadzór nad zbiornikami wodnymi stanowiącymi własność gminy.
18) opiniowanie wniosków cenowych składanych przez Spółki na świadczone usługi komunalne,
19) opiniowanie wniosków dotyczących zmian organizacyjnych spółek komunalnych, dokonywanie ocen ich funkcjonowania oraz wypracowywanie wniosków.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) NACZELNIK WYDZIAŁU - Anna Knyszyńska - tel. 041/ 25-20-180 pok. nr 87

2) REFERAT NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
a) Kierownik Referatu - Nadzieja Klimuk-Pasteczka tel. 041/ 25-20-185 pok. nr 81
b) Stanowiska do spraw obrotu nieruchomościami - Agata Ciok, Rafał Tokarczyk tel. 041/ 25-20-184 pok. nr 83, Jerzy Pluta tel. 041/ 25-20-183 pok. nr 85
c) Stanowisko do spraw regulacji stanów prawnych - Wioletta Wojdat tel. 041/ 25-20-183 pok. nr 85
d) Stanowisko do spraw ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych - Marcin Suwara tel. 041/ 25-20-186 pok. nr 92

3) REFERAT GEODEZJI I OBROTU ZASOBAMI LOKALOWYMI
a) Kierownik Referatu - Beata Nowak tel. 041/ 25-20-188 pok. nr 91
b) Stanowisko do spraw podziału i rozgraniczeń nieruchomości - Bożena Michalska-Sałtowska tel. 041/ 25-20-187
c) Stanowisko do spraw dzierżawy - Monika Stąpor tel. 041/ 25-20-181 pok. nr 89
d) stanowisko do spraw użytkowania wieczystego - Anna Kuc tel. 041/ 25-20-182 pok. nr 89
e) stanowisko do spraw administracyjnych i opłat adiacenckich - Roman Obara tel. 041/25-20-183 pok. nr 85

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie całości spraw związanych z efektywnym gospodarowaniem nieruchomościami w tym nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, ewidencji gruntów, a w szczególności:

1) obsługa bazy ewidencyjnej gruntów,
2) prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami gruntów,
3) prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic i nadawania numerów porządkowych budynków,
4) prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntów,
5) przygotowywanie spraw dotyczących dzierżawy gruntów gminnych,
6) prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami,
7) przygotowanie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
8) prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczenia komunalnych osób prawnych i ustanawianie trwałego zarządu,
9) naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń .

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) stanowisko do spraw promocji zdrowia,
2) stanowisko do spraw społecznych,
3) stanowisko do spraw wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4) stanowisko do spraw organizacji pozarządowych.

Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej należy prowadzenie całości spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz polityką społeczną, a w szczególności :

1) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy,
2) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) nadzór merytoryczny nad publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielonych dotacji, prowadzenie spraw dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej,
4) koordynacja działań w zakresie edukacji promującej zdrowie,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych w tym zakresie,
6) realizacja działań w zakresie zwiększania aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
7) współpraca oraz nadzorowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
8) współpraca z wydziałem zajmującym się przygotowywaniem projektów, wniosków współfinansowanych przez Unię Europejską oraz inne podmioty w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
9) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
10) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz organizowanie zgromadzeń publicznych,
11) inicjowanie i rozwijanie współpracy w ramach stowarzyszeń.

bip
 

um

um

mbti um