rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Interpretacje przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - co do zakresu i stosowania...

prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników

Miejsce załatwiania sprawy:
Składanie wniosków przez zainteresowanych -Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat j -pokój 10 parter (Biuro Obsługi Interesanta)

Kto może złożyć wniosek:
- podatnik
- podmiot, nie będący podatnikiem w zakresie zdarzeń przyszłych,
- płatnik,
- inkasent,
- osoba trzecia.

Jakich kwestii mogą dotyczyć wnioski:

Wnioski mogą dotyczyć wszystkich kwestii, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej w tym także do należności płatników lub inkasentów, zobowiązań osób trzecich oraz nadpłat, zwrotów podatku, wynagrodzeń inkasentów, oprocentowania nadpłat.

Wymagane dokumenty:


1.Wniosek – powinien zawierać;
- Imię i nazwisko(lub nazwę firmy) i dokładny adres do doręczeń. Jeśli strona działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być koniecznie dołączone pełnomocnictwo złożone na piśmie z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł( od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- Opłatę skarbową można uregulować- w kasie urzędu ( w godz.7.30-14.00)
lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Suchedniów 92 8520 0007 2002 0018 8883 0005.
- Szczegółowy opis konkretnego stanu faktycznego, który zaistniał przed wystąpieniem z wnioskiem, z podaniem czasu jego zaistnienia, a ponadto miejsce położenia przedmiotu opodatkowania ( np. gruntu, budynku).
- Własne jednoznaczne stanowisko w sprawie odnoszące się do przedstawionego stanu faktycznego w obowiązującym stanie prawnym lub zdarzeń przyszłych
- Podpis strony lub pełnomocnika strony.

2. Inne dokumenty niezbędne do wydania właściwej opinii.

Sposób realizacji:

Wydanie postanowienia.

Termin realizacji:

3 miesiące od dnia wpływu wniosku o interpretację.
W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy do 4 miesięcy.

Podstawa prawna:
Art. 14A §1-4 art,14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(t. j z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia przedmiotowej interpretacji.

Podatek od posiadania psów

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Finansowy
Referat Podatków i Opłat pokój 60 tel.( 041) 2520132

ZOBOWIĄZANI DO UISZCZANIA PODATKU

Osoby fizyczne posiadające psy .

Wymagane dokumenty:

Pisemna informacja o posiadanych psach.

Sposób realizacji:

Przypis podatku.
Inkasentami podatku są administracje spółdzielni mieszkaniowych, administracje domów mieszkalnych ZBK Administrator Sp. Z o.o, rady osiedlowe oraz inni administratorzy nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

Termin płatności:

- do dnia 15 marca roku podatkowego ( bez wezwania),
- 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 15 marca roku podatkowego.

Stawki podatku :

W 2007 roku obowiązują stawki podatku od posiadania psów określone uchwałą Nr IV/13/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów tj 25,00zł. od każdego posiadanego psa.

Zwalnia się z podatku od posiadania psów, z tytułu posiadania psów:
1.Utrzymywanych w celu pilnowania obejścia wolnostojących budynków mieszkalnych i gospodarczych po jednym na każde obejście,
2.Szczeniąt w wieku nie przekraczającym trzeciego miesiąca życia tj. do czasu ich odchowu,
3.Psy, które zostały przyjęte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten należy udokumentować umową adopcyjną.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Bogumiła Leszczyńska -inspektor

Ustalenie podstaw opodatkowania podatkiem od środków transportowych

Miejsce załatwiania sprawy

Wydział Finansowy
Referat Podatków i Opłat pokój nr.10 ( Biuro Obsługi Interesanta) oraz pokój nr 62 tel.(041) 2520131

Pojazdy podlegające podatkowi od środków transportowych:

-samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony( włącznie) i poniżej 12 ton,
-samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
-ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
-ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
-przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
-przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
-autobusy.

Zobowiązani:

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Ponadto obowiązek ten spoczywa solidarnie na wszystkich współwłaścicielach – jeśli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub osób prawnych, a także na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu środka transportowego niezależnie od tego, czy używał on pojazdu czy też nie. Obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu.

Wymagane dokumenty:
Deklaracje na podatek od środków transportowych sporządzone na formularzu według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 252, poz.2523) .
Druki DT-1, DT1/A załącznik.
W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego do deklaracji i załącznika należy dołączy
- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu/ lub wydłużeniu okresu wycofania
-dowód sprzedaży potwierdzony przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ,
- dokumenty potwierdzające zmianę rodzaju pojazdu itp.

Sposób realizacji:

Przypis lub odpis deklarowanego podatku lub wydanie decyzji.

Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty .

Jeżeli w postępowaniu podatkowym , organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub części podatku, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji podatkowej, organ podatkowy wydaje decyzję , w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zm.)

Termin płatności:

1. Do dnia 15 lutego - I rata i do dnia 15 września każdego roku - II rata.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

- do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

3.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale rady gminy( o której mowa w art.10 ustawy)ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
4. Osoby i jednostki (o których mowa w art.9 ust.1 ustawy) uiszczają podatek od środków transportowych - bez wezwania- na rachunek budżetu gminy.

Opłata podatku możliwa jest;
- w kasie urzędu ( w godz.7.30-14.00)
- za pośrednictwem banku, poczty na rachunek :

Bank Spółdzielczy Suchedniów 92 8520 0007 2002 0018 8883 0005.

Stawki podatku:

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2005 zostały określone uchwałą Nr XIX/81/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.- dostępne w załącznikach na stronie bip.skarzysko.pl

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
mgr Ewa Adamczyk -Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Ustalenie wysokości podatków od nieruchomości od osób prawnych...

– Zaistnienie zdarzenia , z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania Ustalenie wysokości podatków: rolny, leśny od osób prawnych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

• WYDZIAŁ
Wydział Finansowy

• REFERAT
Referat Podatków i Opłat

• OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY
Leszczyńska Bogumiła – inspektor, ( podatek od nieruchomości od osób prawnych)
Nowek Elżbieta – inspektor ( podatek rolny, podatek leśny)

• NUMER POKOJU
26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 pokój 60, 64
• NUMER TELEFONU
tel. (041) 2520132, ( 042) 2520130

• E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZOBOWIĄZANI : osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej , jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zobowiązanymi są również podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. t.j Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zm.).
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych , jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową – osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

WYMAGANE DOKUMENTY

-Deklaracje na podatek od nieruchomości sporządzone na formularzach według wzorów określonych przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
- Deklaracje te należy składać w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
-Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy (np.; akty notarialne, umowy dzierżawy, wpisy do właściwych rejestrów -KRS).
-Deklaracje na podatek rolny, leśny sporządzone na formularzach według wzorów określonych przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
-Deklaracje te należy składać w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
-Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy (np.; akty notarialne, umowy dzierżawy, wpisy do właściwych rejestrów -KRS).

ODPOWIEDŹ – przypis lub odpis zadeklarowanego podatku lub wydanie decyzji

Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty .
Jeżeli w postępowaniu podatkowym , organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub części podatku, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji podatkowej, organ podatkowy wydaje decyzję , w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.
Podatek należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego- w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek: Bank Spółdzielczy Suchedniów 92 8520 0007 2002 0018 8883 0005.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji ustalającej wysokość podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Odwołanie i załączniki od odwołania nie podlegają opłacie skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j Dz. U. z 2006r. Nr 121,poz.844 ze zm. )
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego dany rok podatkowy
Ustawa z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (t.j z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz.9691 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego dany rok podatkowy
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j z 2005r Dz. U. Nr 8,poz. 60 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 152,poz.1490)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz.1319 ze zm.)
Uchwała Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień na 2007r

INFORMACJE DODATKOWE

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU ( informacji)

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, - Biuro Obsługi Interesanta pokój 10 tel. (041) 2520142
Wymagane dokumenty można przesłać także za pośrednictwem poczty , na w/w adres organu podatkowego.

Ustalenie wysokości podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

WYDZIAŁ
Wydział Finansowy

REFERAT
Referat Podatków i Opłat

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY
mgr Jarosińska Agnieszka – inspektor,
Nowek Elżbieta – inspektor,
Stefańska Sławomira – inspektor,
mgr Parszewska Agnieszka – inspektor.

NUMER POKOJU
26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 pokój 64 , 10

 NUMER TELEFONU
tel. (041) 2520130, 2520142

E-MAIL
Brak

WYMAGANE DOKUMENTY


Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o gruntach i informacje o lasach, sporządzone na formularzach według wzorów określonych przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Informacje te należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego lub zaistnienia zmian, w trakcie roku podatkowego, mających wpływ na wysokość tych podatków.

Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy (np.; akty notarialne, umowy dzierżawy, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j Dz. U. z 2006r. Nr 121,poz.844 ze zm. )
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego dany rok podatkowy
Ustawa z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (t.j z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz.9691 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego dany rok podatkowy
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j z 2005r Dz. U. Nr 8,poz. 60 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 152,poz.1490)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz.1319 ze zm.)
Uchwała Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień na 2007r.

OPŁATY SKARBOWE

Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ODPOWIEDZI – wydania decyzji

Załatwienie sprawy następuje:
-co najmniej na 16 dni przed terminem płatności I raty podatku w przypadku zobowiązań podatkowych ustalanych corocznie na podstawie stanu faktycznego, który nie uległ zmianie
-nie dłuższym niż 50 dni od dnia wszczęcia postępowania podatkowego w pozostałych przypadkach

TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji ustalającej wysokość podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Odwołanie i załączniki od odwołania nie podlegają opłacie skarbowej.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

INFORMACJE DODATKOWE

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU (informacji)

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, - Biuro Obsługi Interesanta pokój 10 tel. (041) 2520142
Wymagane dokumenty można przesłać także za pośrednictwem poczty , na w/w adres organu podatkowego.

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości podatkowe

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat pokój nr 10 (Biuro Obsługi Interesanta) tel. 0412520142

Wymagane dokumenty

Podanie zawierające przedmiot sprawy wraz ze wskazaniem ilości żądanych zaświadczeń oraz:
1.Numer Identyfikacji Podatkowej wnoszącego podanie.
2.Nazwa pełna / nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia.
3.Adres siedziby / adres zamieszkania/adres do korespondencji.
4.Krótki opis dotyczący rodzaju i oznaczenia nieruchomości, karty (lub podatku),
dla której ma być wydane zaświadczenie.
5.Podpis składającego podanie.

Sposób realizacji

Wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Odmowa wydania zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa płatna gotówką w kwocie 21 zł.( od każdego egzemplarza) dokonana w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Suchedniów nr 92 8520 0007 2002 0018 8883 0005.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.)– art. 306 j.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U z 2005r . Nr 165, poz. 1374).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r. Nr 225, poz.1635).

Zaświadczenie z ewidencji i rejestrów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego...

oraz od środków transportu

Miejsce załatwiania sprawy

Wydział Finansowy
Referat Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Sposób realizacji

1. Wydawanie zaświadczenia.
2. Odmowa wydania zaświadczenia.

Opłaty

Opłata skarbowa w przypadkach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ).

Podstawa prawna

Art. 306a, 306b, 306c, art.307j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. )

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Umorzenia, odroczenia, raty, zwolnienia w zakresie podatków i opłat lokalnych

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2069 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240, poz. 2063)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.)
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zmianami)
• Uchwała Nr XLIII/70/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 października 2006r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowyh inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2006r. Nr 286, poz.3302)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

WYDZIAŁ

Wydział Finansowy

• REFERAT
Referat Podatków i Opłat

• OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

mgr Jarosińska Agnieszka – inspektor
Nowek Elżbieta – inspektor
Stefańska Sławomira – inspektor
mgr Parszewska Agnieszka – inspektor
Leszczyńska Bogumiła - inspektor
mgr Adamczyk Ewa –Kierownik Referatu

• NUMER POKOJU
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, pok. 10 (Biuro Obsługi Interesanta), pok.60, pok.62, pok.64


• NUMER TELEFONU
tel. (041) 2520142, 2520130 -132

• E-MAIL
Brak

WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek strony w sprawie:
- umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej,
- odroczenia terminu płatności podatku,
- rozłożenia zapłaty podatku na raty ,
- odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą ( zwolnienie na podstawie obowiązującej uchwały)

2) Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy:
a) dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania:
• potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny,
• informacje o otrzymanej pomocy publicznej,
• inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego(np. informacje o dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących, informacje o wydatkach związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego)
b) dotyczące pozostałych podmiotów:
• potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny,
• inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego
( jak w punkcie a)

OPŁATY SKARBOWE


Nie podlega opłacie skarbowej.


TERMIN ODPOWIEDZI

Załatwienie sprawy następuje w terminie do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania podatkowego. W przypadkach szczególnych termin może zostać wydłużony zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa (t.j z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji w sprawach umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Odwołanie i załączniki do odwołania nie podlegają opłacie skarbowej.

INFORMACJE DODATKOWE

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18 ,pokój nr 10 (Biuro Obsługi Interesanta) lub przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty.
tel. (041) 2520142

bip
 

um

um

mbti um