rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Umorzenia, odroczenia, raty, zwolnienia w zakresie podatków i opłat lokalnych

PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2069 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240, poz. 2063)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.)
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zmianami)
• Uchwała Nr XLIII/70/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 października 2006r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowyh inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2006r. Nr 286, poz.3302)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

WYDZIAŁ

Wydział Finansowy

• REFERAT
Referat Podatków i Opłat

• OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

mgr Jarosińska Agnieszka – inspektor
Nowek Elżbieta – inspektor
Stefańska Sławomira – inspektor
mgr Parszewska Agnieszka – inspektor
Leszczyńska Bogumiła - inspektor
mgr Adamczyk Ewa –Kierownik Referatu

• NUMER POKOJU
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, pok. 10 (Biuro Obsługi Interesanta), pok.60, pok.62, pok.64


• NUMER TELEFONU
tel. (041) 2520142, 2520130 -132

• E-MAIL
Brak

WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek strony w sprawie:
- umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej,
- odroczenia terminu płatności podatku,
- rozłożenia zapłaty podatku na raty ,
- odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą ( zwolnienie na podstawie obowiązującej uchwały)

2) Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy:
a) dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania:
• potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny,
• informacje o otrzymanej pomocy publicznej,
• inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego(np. informacje o dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących, informacje o wydatkach związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego)
b) dotyczące pozostałych podmiotów:
• potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny,
• inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego
( jak w punkcie a)

OPŁATY SKARBOWE


Nie podlega opłacie skarbowej.


TERMIN ODPOWIEDZI

Załatwienie sprawy następuje w terminie do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania podatkowego. W przypadkach szczególnych termin może zostać wydłużony zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa (t.j z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji w sprawach umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Odwołanie i załączniki do odwołania nie podlegają opłacie skarbowej.

INFORMACJE DODATKOWE

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18 ,pokój nr 10 (Biuro Obsługi Interesanta) lub przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty.
tel. (041) 2520142

bip
 

um

um

mbti um