rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ustalenie podstaw opodatkowania podatkiem od środków transportowych

Miejsce załatwiania sprawy

Wydział Finansowy
Referat Podatków i Opłat pokój nr.10 ( Biuro Obsługi Interesanta) oraz pokój nr 62 tel.(041) 2520131

Pojazdy podlegające podatkowi od środków transportowych:

-samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony( włącznie) i poniżej 12 ton,
-samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
-ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
-ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
-przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
-przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
-autobusy.

Zobowiązani:

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Ponadto obowiązek ten spoczywa solidarnie na wszystkich współwłaścicielach – jeśli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub osób prawnych, a także na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu środka transportowego niezależnie od tego, czy używał on pojazdu czy też nie. Obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu.

Wymagane dokumenty:
Deklaracje na podatek od środków transportowych sporządzone na formularzu według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 252, poz.2523) .
Druki DT-1, DT1/A załącznik.
W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego do deklaracji i załącznika należy dołączy
- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu/ lub wydłużeniu okresu wycofania
-dowód sprzedaży potwierdzony przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ,
- dokumenty potwierdzające zmianę rodzaju pojazdu itp.

Sposób realizacji:

Przypis lub odpis deklarowanego podatku lub wydanie decyzji.

Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty .

Jeżeli w postępowaniu podatkowym , organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub części podatku, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji podatkowej, organ podatkowy wydaje decyzję , w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zm.)

Termin płatności:

1. Do dnia 15 lutego - I rata i do dnia 15 września każdego roku - II rata.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

- do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

3.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale rady gminy( o której mowa w art.10 ustawy)ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
4. Osoby i jednostki (o których mowa w art.9 ust.1 ustawy) uiszczają podatek od środków transportowych - bez wezwania- na rachunek budżetu gminy.

Opłata podatku możliwa jest;
- w kasie urzędu ( w godz.7.30-14.00)
- za pośrednictwem banku, poczty na rachunek :

Bank Spółdzielczy Suchedniów 92 8520 0007 2002 0018 8883 0005.

Stawki podatku:

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2005 zostały określone uchwałą Nr XIX/81/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.- dostępne w załącznikach na stronie bip.skarzysko.pl

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
mgr Ewa Adamczyk -Kierownik Referatu Podatków i Opłat

bip
 

um

um

mbti um