rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ustalenie wysokości podatków od nieruchomości od osób prawnych...

– Zaistnienie zdarzenia , z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania Ustalenie wysokości podatków: rolny, leśny od osób prawnych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

• WYDZIAŁ
Wydział Finansowy

• REFERAT
Referat Podatków i Opłat

• OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY
Leszczyńska Bogumiła – inspektor, ( podatek od nieruchomości od osób prawnych)
Nowek Elżbieta – inspektor ( podatek rolny, podatek leśny)

• NUMER POKOJU
26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 pokój 60, 64
• NUMER TELEFONU
tel. (041) 2520132, ( 042) 2520130

• E-MAIL
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZOBOWIĄZANI : osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej , jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zobowiązanymi są również podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. t.j Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zm.).
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych , jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową – osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

WYMAGANE DOKUMENTY

-Deklaracje na podatek od nieruchomości sporządzone na formularzach według wzorów określonych przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
- Deklaracje te należy składać w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
-Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy (np.; akty notarialne, umowy dzierżawy, wpisy do właściwych rejestrów -KRS).
-Deklaracje na podatek rolny, leśny sporządzone na formularzach według wzorów określonych przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
-Deklaracje te należy składać w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
-Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy (np.; akty notarialne, umowy dzierżawy, wpisy do właściwych rejestrów -KRS).

ODPOWIEDŹ – przypis lub odpis zadeklarowanego podatku lub wydanie decyzji

Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty .
Jeżeli w postępowaniu podatkowym , organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub części podatku, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji podatkowej, organ podatkowy wydaje decyzję , w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.
Podatek należy wpłacać bez wezwania organu podatkowego- w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek: Bank Spółdzielczy Suchedniów 92 8520 0007 2002 0018 8883 0005.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji ustalającej wysokość podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Odwołanie i załączniki od odwołania nie podlegają opłacie skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j Dz. U. z 2006r. Nr 121,poz.844 ze zm. )
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego dany rok podatkowy
Ustawa z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (t.j z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz.9691 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego dany rok podatkowy
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j z 2005r Dz. U. Nr 8,poz. 60 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 152,poz.1490)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz.1319 ze zm.)
Uchwała Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień na 2007r

INFORMACJE DODATKOWE

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU ( informacji)

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, - Biuro Obsługi Interesanta pokój 10 tel. (041) 2520142
Wymagane dokumenty można przesłać także za pośrednictwem poczty , na w/w adres organu podatkowego.

bip
 

um

um

mbti um