rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ustalenie wysokości podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

WYDZIAŁ
Wydział Finansowy

REFERAT
Referat Podatków i Opłat

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY
mgr Jarosińska Agnieszka – inspektor,
Nowek Elżbieta – inspektor,
Stefańska Sławomira – inspektor,
mgr Parszewska Agnieszka – inspektor.

NUMER POKOJU
26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 pokój 64 , 10

 NUMER TELEFONU
tel. (041) 2520130, 2520142

E-MAIL
Brak

WYMAGANE DOKUMENTY


Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o gruntach i informacje o lasach, sporządzone na formularzach według wzorów określonych przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Informacje te należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego lub zaistnienia zmian, w trakcie roku podatkowego, mających wpływ na wysokość tych podatków.

Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy (np.; akty notarialne, umowy dzierżawy, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j Dz. U. z 2006r. Nr 121,poz.844 ze zm. )
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego dany rok podatkowy
Ustawa z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (t.j z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz.9691 ze zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego dany rok podatkowy
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j z 2005r Dz. U. Nr 8,poz. 60 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 152,poz.1490)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz.1319 ze zm.)
Uchwała Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień na 2007r.

OPŁATY SKARBOWE

Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ODPOWIEDZI – wydania decyzji

Załatwienie sprawy następuje:
-co najmniej na 16 dni przed terminem płatności I raty podatku w przypadku zobowiązań podatkowych ustalanych corocznie na podstawie stanu faktycznego, który nie uległ zmianie
-nie dłuższym niż 50 dni od dnia wszczęcia postępowania podatkowego w pozostałych przypadkach

TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji ustalającej wysokość podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Odwołanie i załączniki od odwołania nie podlegają opłacie skarbowej.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

INFORMACJE DODATKOWE

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU (informacji)

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, - Biuro Obsługi Interesanta pokój 10 tel. (041) 2520142
Wymagane dokumenty można przesłać także za pośrednictwem poczty , na w/w adres organu podatkowego.

bip
 

um

um

mbti um