Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zaświadczenie z ewidencji i rejestrów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego...

oraz od środków transportu

Miejsce załatwiania sprawy

Wydział Finansowy
Referat Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Sposób realizacji

1. Wydawanie zaświadczenia.
2. Odmowa wydania zaświadczenia.

Opłaty

Opłata skarbowa w przypadkach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ).

Podstawa prawna

Art. 306a, 306b, 306c, art.307j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. )

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

bip
 

um

um

mbti um