rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzje dotyczące zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich

 Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - pok. 73

Wymagane dokumenty


Podanie (wniosek) o wszczęcie postępowania
administracyjnego z możliwie dokładnym opisem miejsca, przyczyn, skutków, stron sporu. Należy załączyć wszelkie posiadane przedmiotowe dokumenty np. operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne, opinie rzeczoznawców, projekt.

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 7

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 10zł

Termin załatwienia

do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy (art.35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz.1071 z późn. zmian.)

Tryb odwoławczy


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Uwagi

Rozstrzygnięcie w sprawie nie zawsze wiąże się z wszczęciem postępowania i wydaniem decyzji.

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr.115 z 2001r poz. 1229. z późn. zmianami)

Treść

Podania (wnioski) zaadresowane do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kam. wraz z kompletem posiadanej dokumentacji należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 7.

Procedura: wizja w terenie z udziałem stron, spisanie protokołu; w koniecznych przesłuchania świadków, opinia rzeczoznawcy, decyzja..


Opracował
Marek Chojnacki - kierownik

Decyzje zatwierdzające ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruntach właścicieli

Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - pok. 73

Wymagane dokumenty

Podanie (wniosek) umawiających się właścicieli gruntów o spornych interesach z możliwie dokładnym opisem miejsca, stanu obecnego i sposobu realizacji postanowień ugody

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 7

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 10zł

Termin załatwienia

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Uwagi

Ugodę można zawrzeć tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji. Forma ta ma zastosowanie w sprawach, w których uczestniczy przynajmniej dwie strony o spornych interesach, może uprościć postępowanie, a charakter sprawy przemawia za jej ugodowym załatwieniem. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Zawarta ugoda zatwierdzania jest decyzją Prezydenta Miasta.

Podstawa prawna


art. 30 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr.115 z 2001r poz. 1229. z późn. zmianami)

Treść


Podania (wnioski) zaadresowane do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kam. wraz z kompletem posiadanej dokumentacji należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pok.7

Procedura: wizja w terenie, rozprawa administracyjna z udziałem stron, spisanie protokołów, decyzja zatwierdzająca zawartą ugodę.


Opracował
Marek Chojnacki - kierownik

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, "Studium...

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej" oraz "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Osiedli Pogorzałe i Książęce na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej"

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 77, tel. (41) 25-20-168

Wymagane dokumenty

odręczny wniosek

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta pok.7, lub za pośrednictwem poczty (po uiszczeniu opłaty skarbowej)

Opłaty


opłata skarbowa:
1. od wypisu: - do 5 stron 30 zł
- powyżej 5 stron 50 zł
2. od wyrysu: - za każdą wchodzacą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
- nie więcej niż 200zł

Termin załatwienia

7 dni

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

W przypadku niekompletnego wniosku tj. niedokładnego określenia położenia terenu lub braku opłaty skarbowej, wzywa się zainteresowanego do uzupełnienia wniosku zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

Podstawa prawna

wyrys i wypis stanowi fragment zatwierdzonych w/w opracowań urbanistycznych.

Treść

Wniosek dotyczący wydania wypisu i wyrysu należy adresować do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i składać w Biurze Obsługi Interesanta pok.7 lub za pośrednictwem poczty. W treści należy dokładnie określić położenie przedmiotowego terenu.

Opracowały
Zofia Łyżwa - inspektor
Iwona Chmielewska - inspektor

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania ...

przestrzennego oraz informacji o braku planu miejscowego

Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 77, tel. (41) 25-20-168

Wymagane dokumenty

wniosek z określonym położeniem działki

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta lub doręczenie za pośrednictwem poczty

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Termin załatwienia

7 dni

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

W przypadku niekompletnego wniosku tj. niedokładnego określenia położenia działki lub braku opłaty skarbowej, wzywa się zainteresowanego do uzupełnienia wniosku zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

Podstawa prawna

zaświadczenie wydawane jest na podstawie zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Treść

Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu należy adresować do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i składać w Biurze Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem poczty.

W treści należy dokładnie określić położenie działki tj. ulicę, nr budynku oraz nr geod. działki.


Opracowała
Zofia Łyżwa - inspektor

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na usunięcie drzew (krzewów) z terenu nieruchomości

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 73, tel. 25-20-170

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek/podanie do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, który powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, (lub wielkość powierzchni porośniętej krzewami w m2), przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Jeżeli nieruchomość posiada kilku właścicieli (współwłaścicieli) wniosek powinni złożyć solidarnie i w porozumieniu wszyscy właściciele/współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości. Wzór wniosku można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr7 lub pobrać ze strony.

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr7 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia

do 1-go miesiąca

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-950 Kielce, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Uwagi

Prezydent Miasta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz nie będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.

Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880)

Treść

Wniosek (podanie) zaadresowane do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z kompletem posiadanych dokumentów należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr 7).

Procedura: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, wizja w terenie, protokół z wizji, decyzja administracyjna.

Opracowała
Inspektor Małgorzata Kowalik

Wzór wniosku o usunięcie drzew, krzewów

Decyzja ustalająca warunki zabudowy

Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, II p. pokój 79, tel. (041) 25-20-169

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wniosek do uzyskania w BOI lub do pobrania ze strony internetowej)
- 2 odbitki z mapy zasadniczej, obejmującego teren którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapa winna obejmować teren nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem (po obu stronach działki inwestora), nie mniej jednak niż po 50m - dotyczy obiektów kubaturowych,
- opłata skarbowa w zależności od rodzaju inwestycji

Miejsce odbioru

osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą

Opłaty

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)
opłata skarbowa 107zł /z wyłączeniem spraw związanych z budownictwem mieszkaniowym, które jest zwolnione z opłaty skarbowej/

Termin załatwienia

decyzję wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2-3 miesiące.

Tryb odwoławczy

od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Uwagi

W przypadku niekompletnego wniosku, wzywa się zainteresowanego do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni. W razie nie uzupełnienia tych braków wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia (art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzja ustalająca warunki zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich. Może być wydana dla inwestora nie będącego właścicielem terenu.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr80, poz.717 ze zmianami)

Treść

po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora, organ wysyła do stron zawiadomienie o toczącym się postępowaniu na okres 7 dni. W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentacją i złożyć ewentualne zastrzeżenia.

Dla inwestycji wymagających dodatkowych uzgodnień, wniosek Inwestora wraz z projektem decyzji przesyła się do jednostek uzgadniających. Po uzyskaniu stanowiska tych organów sprawa zostaje rozstrzygnięta w formie decyzji.

Opracowały
Monika Wrona - inspektor
Małgorzata Bogusławska - inspektor


Wniosek

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr79, tel. (041) 2520169

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wniosek do uzyskania w Biurze Obsługi Interesanta lub do pobrania ze strony internetowej)
- 2 egz. mapy zasadniczej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej, ul.Sikorskiego 20, I piętro, pok. nr9, obejmującej teren którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; mapa winna zawierać teren nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem (po obu stronach działki Inwestora), nie mniej jednak niż po 50-siąt metrów - dotyczy obiektów kubaturowych,
- opłata skarbowa w zależności od rodzaju inwestycji

Miejsce odbioru

osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą

Opłaty

na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635) opłata skarbowa 107zł

Termin załatwienia

decyzję wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników; w sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2-3 miesiące

Tryb odwoławczy

od w/w decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al.IX Wieków Kielc 3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Uwagi

w przypadku niekompletnego wniosku wzywa się zainteresowanego do uzupełnienie braków formalnych wniosku w terminie 7 dni; w razie nieuzupełnienia tych braków wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia (art.64 $2 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Podstawa prawna

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.Nr 80 z 2003r. poz 717 ze zmianami)

Treść

Po złożeniu wniosku przez Inwestora, organ wysyła do stron zawiadomienie o toczącym się postępowaniu, umieszcza obwieszczenie na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji na okres 14 dni. W 7-dem dni od zamieszczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z dokumentacją;

dla inwestycji wymagających niezbędnych uzgodnień wniosek inwestora wraz z projektem decyzji przesyła się do jednostek uzgadniających;

po uzyskaniu stanowiska tych organów sprawa zostaje rozstrzygnięta w formie decyzji.

Opracowały
Małgorzata Bogusławska - inspektor
Monika Wrona - inspektor


Wniosek

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przedsięwzięcie wymaga...

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kam., pokój 73

Wymagane dokumenty

- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich (oryginał + 2 kopie),
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ( 3 egzemplarze + zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., Biuro Obsługi Interesanta pok. 7 lub za pośrednictwem poczty

Opłaty

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł. powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Koniecznym jest załączenie potwierdzenia wpłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, lub bezgotówkowo na rachunek nr 92852000072002001888830005 Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy

Termin załatwienia

ok. 2-3 miesiące

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.

Podstawa prawna

art.46, art.46a, 50, 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 tekst jedn.)

Treść

Wniosek zaadresowany do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z kompletem posiadanych dokumentów należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pok.7 Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Procedura: przyjęcie wniosku z załączonym raportem, wszczęcie postępowania, uruchomienie procedur związanych z zapewnieniem udziału społeczeństwa w postępowaniu, uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, wydanie decyzji administracyjnej.

Opracowała
Małgorzata Kowalik - inspektor


Wniosek

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przedsięwzięcie może wymagać ...

... sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., pok.73

Wymagane dokumenty

-poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich (oryginał + 2 kopie),
- informacja zawierająca dane o planowanym przedsięwzięciu ( 3 egzemplarze + zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., Biuro Obsługi Interesanta pok.7 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł. powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Koniecznym jest załączenie potwierdzenia wpłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, lub bezgotówkowo na rachunek nr 92852000072002001888830005 Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy

Termin załatwienia

ok. 2-3 miesiące

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.

Podstawa prawna

art. 46, 46a, 50, 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn.)

Treść

Wniosek zaadresowany do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z kompletem posiadanych dokumentów, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr7) Urzędu Miasta Skarżyska-Kam.

Procedura: przyjęcie wniosku z informacją zawierającą dane o planowanym przedsięwzięciu, wszczęcie postępowania, wystąpienie do Starosty Skarżyskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (ewentualnie wezwanie do przedłożenia raportu), uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z w/w jednostkami, wydanie decyzji administracyjnej.

Opracowała
Małgorzata Kowalik - inspektor


Wniosek

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., pok.73

Wymagane dokumenty

- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz ich zdjęcia z widocznym numerem rejestracyjnym (min. dwa bezpyłowe pojazdy specjalistyczne oraz min. jeden pojazd do przewozu odpadów selektywnie gromadzonych),
- kserokopie stosownych umów w przypadku gdy pojazdy nie stanowią własności przedsiębiorcy,
- aktualna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat bazy transportowej,
- wzór oznaczenia przedsiębiorcy (oznaczenie pojemników i pojazdów),
- tytuł prawny do terenu na którym znajduje się baza transportowa,
- kserokopie umów na mycie i dezynfekcje pojazdów i pojemników,
- kserokopie umów z odbiorcami odpadów selektywnie zbieranych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., Biuro Obsługi Interesanta pok.7 lub za pośrednictwem poczty

Opłaty

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, lub bezgotówkowo na rachunek nr 92852000072002001888830005 Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy

Termin załatwienia

ok. 1-2 miesięcy

Tryb odwoławczy


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.

Uwagi


wszystkie załączone do wniosku kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Podstawa prawna


art. 7 ust. 6; art.7 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Treść


wniosek zaadresowany do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z kompletem posiadanych dokumentów, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr7) Urzędu Miasta Skarżyska-Kam.

Procedura: przyjęcie wniosku, wszczęcie postępowania, rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji administracyjnej.

Opracowała
Beata Grzybowska - inspektor


Wniosek

bip
 

um

um

mbti um