Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na usunięcie drzew (krzewów) z terenu nieruchomości

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 73, tel. 25-20-170

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek/podanie do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, który powinien zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, (lub wielkość powierzchni porośniętej krzewami w m2), przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Jeżeli nieruchomość posiada kilku właścicieli (współwłaścicieli) wniosek powinni złożyć solidarnie i w porozumieniu wszyscy właściciele/współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości. Wzór wniosku można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr7 lub pobrać ze strony.

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr7 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia

do 1-go miesiąca

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-950 Kielce, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Uwagi

Prezydent Miasta wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz nie będących własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.

Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880)

Treść

Wniosek (podanie) zaadresowane do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z kompletem posiadanych dokumentów należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr 7).

Procedura: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, wizja w terenie, protokół z wizji, decyzja administracyjna.

Opracowała
Inspektor Małgorzata Kowalik

Wzór wniosku o usunięcie drzew, krzewów

bip
 

um

um

mbti um