Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., pok.73

Wymagane dokumenty

- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz ich zdjęcia z widocznym numerem rejestracyjnym
- kserokopie stosownych umów w przypadku gdy pojazdy nie stanowią własności przedsiębiorcy,
- aktualna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat bazy transportowej,
- wzór oznaczenia przedsiębiorcy
- tytuł prawny do terenu na którym znajduje się baza transportowa,
- kserokopie umów na mycie i dezynfekcje pojazdów,
- kserokopia umowy odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

Miejsce odbioru


Urząd Miasta Skarżyska-Kam., Biuro Obsługi Interesanta pok.7 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, lub bezgotówkowo na rachunek nr 92852000072002001888830005 Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy

Termin załatwienia

ok. 1-2 miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.

Uwagi

kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

Podstawa prawna

art. 7 ust. 6; art.7 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Treść

wniosek zaadresowany do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z kompletem posiadanych dokumentów, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr7) Urzędu Miasta Skarżyska-Kam.
Procedura: przyjęcie wniosku, wszczęcie postępowania, rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji administracyjnej

Opracowała
Beata Grzybowska - inspektor


Wniosek

bip
 

um

um

mbti um