rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzja ustalająca warunki zabudowy

Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, II p. pokój 79, tel. (041) 25-20-169

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wniosek do uzyskania w BOI lub do pobrania ze strony internetowej)
- 2 odbitki z mapy zasadniczej, obejmującego teren którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapa winna obejmować teren nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem (po obu stronach działki inwestora), nie mniej jednak niż po 50m - dotyczy obiektów kubaturowych,
- opłata skarbowa w zależności od rodzaju inwestycji

Miejsce odbioru

osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą

Opłaty

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)
opłata skarbowa 107zł /z wyłączeniem spraw związanych z budownictwem mieszkaniowym, które jest zwolnione z opłaty skarbowej/

Termin załatwienia

decyzję wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2-3 miesiące.

Tryb odwoławczy

od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Uwagi

W przypadku niekompletnego wniosku, wzywa się zainteresowanego do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni. W razie nie uzupełnienia tych braków wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia (art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzja ustalająca warunki zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich. Może być wydana dla inwestora nie będącego właścicielem terenu.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr80, poz.717 ze zmianami)

Treść

po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora, organ wysyła do stron zawiadomienie o toczącym się postępowaniu na okres 7 dni. W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentacją i złożyć ewentualne zastrzeżenia.

Dla inwestycji wymagających dodatkowych uzgodnień, wniosek Inwestora wraz z projektem decyzji przesyła się do jednostek uzgadniających. Po uzyskaniu stanowiska tych organów sprawa zostaje rozstrzygnięta w formie decyzji.

Opracowały
Monika Wrona - inspektor
Małgorzata Bogusławska - inspektor


Wniosek

bip
 

um

um

mbti um