rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr79, tel. (041) 2520169

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wniosek do uzyskania w Biurze Obsługi Interesanta lub do pobrania ze strony internetowej)
- 2 egz. mapy zasadniczej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej, ul.Sikorskiego 20, I piętro, pok. nr9, obejmującej teren którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; mapa winna zawierać teren nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem (po obu stronach działki Inwestora), nie mniej jednak niż po 50-siąt metrów - dotyczy obiektów kubaturowych,
- opłata skarbowa w zależności od rodzaju inwestycji

Miejsce odbioru

osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą

Opłaty

na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635) opłata skarbowa 107zł

Termin załatwienia

decyzję wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników; w sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2-3 miesiące

Tryb odwoławczy

od w/w decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al.IX Wieków Kielc 3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Uwagi

w przypadku niekompletnego wniosku wzywa się zainteresowanego do uzupełnienie braków formalnych wniosku w terminie 7 dni; w razie nieuzupełnienia tych braków wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia (art.64 $2 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Podstawa prawna

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.Nr 80 z 2003r. poz 717 ze zmianami)

Treść

Po złożeniu wniosku przez Inwestora, organ wysyła do stron zawiadomienie o toczącym się postępowaniu, umieszcza obwieszczenie na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji na okres 14 dni. W 7-dem dni od zamieszczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z dokumentacją;

dla inwestycji wymagających niezbędnych uzgodnień wniosek inwestora wraz z projektem decyzji przesyła się do jednostek uzgadniających;

po uzyskaniu stanowiska tych organów sprawa zostaje rozstrzygnięta w formie decyzji.

Opracowały
Małgorzata Bogusławska - inspektor
Monika Wrona - inspektor


Wniosek

bip
 

um

um

mbti um