Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wzór podania o wydanie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kamiennej

Wymagane dokumenty

dowód osobisty

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego pokój Nr 65

Opłaty

odpis zupełny aktu - 33 zł
odpis skrócony aktu - 22 zł
płatne w kasie Urzędu Miasta do godz.14.00

Termin załatwienia

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

nie ma

Uwagi

nie ma

Podstawa prawna


Ustawa z dn.29.09.1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. nr 36, poz.180 z późn. zmianami)

Treść

Proszę o wydanie odpisu skróconego/zupełnego:
aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
data urodzenia/małżeństwa/zgonu.........
w celach....

odpis dotyczy:np. mojej osoby, rodzeństwa, dzieci itp.


Opracowała
Bogusława Kołacz

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżenskie

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Wymagane dokumenty

Podanie, które powinno zawierać:

-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-miejscowość i datę złożenia podania,
-adresata
-w jakiej sprawie i uzasadnienie,
-podpis osoby składającej podanie,
-jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.
-dowody osobiste małżonków
-odpis aktu małżeństwa (do wglądu)

Miejsce odbioru

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia

Do 180 dni

Tryb odwoławczy

nie ma

Uwagi

O nadanie medali mogą ubiegać się małżonkowie, którzy w związku małżeńskim przeżyli minimum 50 lat.

Podstawa prawna

Art. 19 Ustawy o orderach i odznaczeniach z dn. 18 października 1992 r. ( Dz. U. z 1992 r. nr 90, poz. 450 z późniejszymi zmianami).

Treść


wniosek zaopiniowany przez USC


Opracował


Bogusława Kołacz

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Wymagane dokumenty

- skrócony odpis aktu małżeństwa matki
- zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeśli akt nie został sporządzony
w Skarżysku-Kamiennej
- dowody osobiste małżonków
- podanie, które powinno zawierać:

-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-miejscowość i datę złożenia podania,
-adresata
-w jakiej sprawie i uzasadnienie,
-podpis osoby składającej podanie,
-jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Opłaty


zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

nie ma

Uwagi

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sadowego ustalenia ojcostwa.

Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, konieczna jest jego zgoda na zmianę nazwiska.

Podstawa prawna


Art. 90 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Treść

Wniosek zaopiniowany przez USC


Opracował
Bogusława Kołacz

Zmiana imienia dziecka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Wymagane dokumenty

- dowody osobiste rodziców
- podanie, które powinno zawierać:

-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-miejscowość i datę złożenia podania,
-adresata
-w jakiej sprawie i uzasadnienie,
-podpis osoby składającej podanie,
-jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Opłaty

Sporządzenie protokołu - 11 zł płatne w kasie Urzędu Miasta do godz. 14.00

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

nie ma

Uwagi

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.

Podstawa prawna

Art. 51 ustawy z dn. 29 września 1986 r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Treść


Wniosek zaopiniowany przez USC


Opracował
Bogusława Kołacz

Sporządzenie aktu urodzenia

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kamiennej p. nr 65

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie urodzenia noworodka
- akt małżeństwa rodziców dziecka
- dowody osobiste rodziców dziecka

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego p.65

Opłaty

zwolnione z opłat

Termin załatwienia


niezwłocznie

Tryb odwoławczy


brak

Uwagi


brak

Podstawa prawna

ustawa z dn.29.09.1986 - prawo o aktach stanu cywilnego - DZ.U Nr 36, poz.180 z późn.zmianami

Treść


wniosek zaopiniowany przez USC


Opracowała
Bogusława Kołacz

Oświadczenie o uznaniu dziecka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Wymagane dokumenty

- dowody osobiste rodziców
- odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka
- odpis zupełny aktu dziecka jeśli urodziło się poza Skarżyskiem
- postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego dziecka gdy matka nie może wyrazić zgody na uznanie (jest niepełnoletnia, nie żyje, nie przysługuje jej władza rodzicielska)
- podanie, które powinno zawierać:

-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-miejscowość i datę złożenia podania,
-adresata,
-w jakiej sprawie i uzasadnienie,
-podpis osoby składającej podanie,
-jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.
- dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku

Miejsce odbioru

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

nie ma

Uwagi

nie ma

Podstawa prawna

Art. 72-83 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Jeżeli dziecko ma być uznane przez ojca, konieczna jest obecność obojga rodziców. Nie może być uznane dziecko matki rozwiedzionej lub wdowy, jeśli nie minęło 300 dni od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub od daty zgonu męża matki. W takim przypadku należy wystąpić do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa męża matki.

Treść

Wniosek zaopiniowany przez USC


Opracowała
Bogusława Kołacz

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Wymagane dokumenty

Podanie, które powinno zawierać:

-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-miejscowość i datę złożenia podania,
-adresata
-w jakiej sprawie i uzasadnienie,
-podpis osoby składającej podanie,
-jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.
- dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku
- dowody osobiste

Miejsce odbioru

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Opłaty

Decyzja - 39 zł
opłata w kasie Urzędu Miasta do godz. 14.00

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi

decyzja jako zgodna z żądaniem strony podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Podstawa prawna

Art. 4 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Treść

Wniosek zaopiniowany przez USC


Opracował


Bogusława Kołacz

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Wymagane dokumenty

Podanie, które powinno zawierać:

-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-miejscowość i datę złożenia podania,
-adresata
-w jakiej sprawie i uzasadnienie,
-podpis osoby składającej podanie,
-jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.
- dowód osobisty
- zupełny odpis aktu stanu cywilnego, stanowiący podstawę sprostowania błędu

Miejsce odbioru


Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Opłaty
Decyzja - 39 zł
Opłata w kasie Urzędu Miasta do godz. 14.00

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych, w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem kierownika USC

Uwagi

nie ma

Podstawa prawna

Art. 28 ustawy z dn.29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 1986 r. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami

Treść

wniosek zaopiniowany przez USC


Opracował
Bogusłąwa Kołacz

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Wymagane dokumenty

Podanie, które powinno zawierać:

-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-miejscowość i datę złożenia podania,
-adresata
-w jakiej sprawie i uzasadnienie,
-podpis osoby składającej podanie,
-jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.
- dowód osobisty
- zupełny odpis aktu stanu cywilnego, stanowiący podstawę uzupełnienia aktu

Miejsce odbioru

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Opłaty
Decyzja - 39 zł
Opłata w kasie Urzędu Miasta do godz. 14.00

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych, w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy

stronie służy odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Kierownika USC

Uwagi

Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu.

Podstawa prawna

Art. 36 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 1986 r. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Treść
wniosek zaopiniowany przez USC


Opracował
Bogusława Kołacz

Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Wymagane dokumenty

Podanie, które powinno zawierać:

-imię i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-miejscowość i datę złożenia podania,
-adresata
-w jakiej sprawie i uzasadnienie,
-podpis osoby składającej podanie,
-jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.
- dowód osobisty
- zupełny odpis aktu zagranicznego ( nie kserokopia) oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego

Miejsce odbioru

Urząd Miasta - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, pok. 65

Opłaty

Decyzja - 50 zł
Opłata w kasie Urzędu Miasta do godz. 14.00

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych, w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem kierownika USC

Uwagi

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą, może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej.

Podstawa prawna

Art. 73 ustawy z dn. 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 1986 r. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Treść

wniosek zaopiniowany przez USC


Opracował
Bogusława Kołacz

bip
 

um

um

mbti um