rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydanie Dowodu Osobistego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych pok. nr 1 /Parter/

Wymagane dokumenty


-wypełniony "Wniosek o wydanie dowodu osobistego",
-dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu, z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
-odpis skrócony aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Skarżyskiem-Kam.
-odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - o ile nie zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skarżysku-Kam. (w przypadku wymiany lub utraty dowodu osobistego),
-dotychczas posiadany dowód osobisty,
-dowód wpłaty za wydanie dowodu osobistego,
-poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego - okazany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

Miejsce odbioru

Pokój nr 1 w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kam. Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-159.

Opłaty

Brak opłat.

Termin załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście:

-pokój Nr 1 - weryfikacja danych osobowo-adresowych wnioskodawcy;

-kasa Urzędu - uiszczenie opłaty za wydanie dowodu osobistego;

-pokój Nr 1 (biuro dowodów) - wprowadzanie wniosku o wydanie dowodu osobistego do Systemu Obsługi Obywatela.

Składającemu wniosek wydaje się część B formularza, która podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego (również pokój Nr 1).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terenie RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
- od ukończenia 18 roku życia,
- od ukończenia 13 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Osoba małoletnia składa wniosek o wydanie dowodu osobistego i odbiera dowód osobisty w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Dowód osobisty wydany osobie która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny 5 lat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawie wydawania dowodów osobistych ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112, poz.1182), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105 poz. 1110) oraz z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960).

Treść

OBOWIĄZKOWI WYMIANY PODLEGAJĄ DOWODY OSOBISTE W RAZIE:

-zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;
-uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
-upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Sprawdziła
Teresa Smulczyńska


Wniosek o wydanie dowodu osobistego

bip
 

um

um

mbti um