Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka),
- dokument stwierdzający tożsamość oraz uprawniający do pobytu na terenie RP,
- akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).
W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi


Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz.15303) oraz Ustawa o cudzoziemcach z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 114 poz.739 z późn.zm.).


Sprawdziła
Teresa Smulczyńska

bip
 

um

um

mbti um