Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności osobom prywatnym

Miejsce załatwienia

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, pok. 21 /parter/.

Wymagane dokumenty

-wniosek o wydanie zaświadczenia o żądanej treści z akt ewidencji ludności,
-dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.

Zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu na pobyt stały na terenie miasta Skarżyska-Kam. wydawane jest na ustny wniosek niezwłocznie po uiszczeniu opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miejskiego.

Miejsce odbioru

Zaświadczenie odbiera się w Urzędzie Miejskim w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, pok. 21 /parter/.

Opłaty

za wystawione zaświadczenie 17zł.

Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie urzędu pokój nr 18 lub na konto :Bank Spółdzielczy Suchedniów o/Skarżysko-Kamienna nr 92852000072002001888830005.

Termin załatwienia

Niezwłocznie - maksymalny termin oczekiwania do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści kieruje się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy. Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 041-2520-156.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz.960 z późn.zm) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r./

Sprawdziła

Teresa Smulczyńska


Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

bip
 

um

um

mbti um