Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Udzielanie informacji o danych osobowych

Miejsce załatwienia

Komplet dokumentów należy złożyć w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, pok. 21 /parter/.

Wymagane dokumenty

-wypełniony "Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych",
-dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej ubiegającej się o udostępnienie danych),
-wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów, tytuły wykonawcze uprawniające do otrzymania żądanych danych,
-dowód uiszczenia opłaty za udzielenie informacji /oryginał/

Miejsce odbioru


W Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, pok. 21 /parter/.

Opłaty

Opłata za udzielenie informacji o 1 osobie: 30,40 zł
(4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników) należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta nr Bank Spółdzielczy Suchedniów o/Skarżysko-Kamienna nr 49852000072002001888830003 lub dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta pokój nr 18.

Termin załatwienia

Niezwłocznie - maksymalny termin oczekiwania do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów:041- 25-20-156 .

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1702) w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. Nr 62, poz. 564); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926).

Sprawdziła

Teresa Smulczyńska


Wniosek o udostępnienie danych

bip
 

um

um

mbti um