Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przyjmowanie wniosków o najem lokalu komunalnego na czas nieoznaczony

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego nr 18 Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych Referat lokalowy pokój nr 29

Wymagane dokumenty

Kompletnie wypełniony wniosek o przydział mieszkania .

Jako załączniki w formie kserokopii:
-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
-orzeczenie właściwej komisji o uprawnieniach do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego,
-orzeczenie właściwych służb o złym stanie technicznym budynku lub lokalu (stwarzający zagrożenie dla życia osób tam przebywających).

Dowód osobisty do wglądu.

Oświadczenie o nie posiadaniu prawa do innego lokalu lub domu mieszkalnego.

Miejsce odbioru

Zawiadomienie o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji wniosku można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kam. ul. Sikorskiego 18 Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych - referat lokalowy pok. nr 29 lub zostanie doręczone za pośrednictwem poczty na adres podany we wniosku.

Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia

Wniosek o przydział mieszkania rozpatrywany jest i udzielana jest na niego odpowiedź w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia złożenia . W przypadku wniosków osób zamieszkujących w domach prywatnych termin udzielenia odpowiedzi może być wydłużony z uwagi na konieczność dokonania pomiaru zajmowanego mieszkania.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy referatu lokalowego pod numerami telefonu : 2520-153 lub 2520-154.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. nr 71 z 2001r. poz. 733 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr 1/7/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Treść

Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego winny posiadać status stałego mieszkańca naszego miasta ( jest to osoba, która legitymuje się stałym zameldowaniem na terenie Skarżyska – Kam. przez okres ostatnich 5 lat).
Dane o warunkach mieszkaniowych wnioskodawcy winny pochodzić z miejsca stałego zameldowania. W przypadku braku wspólnego zameldowania przez małżonków - dane o warunkach mieszkaniowych winny pochodzić z dwóch miejsc stałego zameldowania.

W przypadku posiadania wyłącznie czasowego zameldowania wniosek może być rozpatrywany pod warunkiem, że wnioskodawca wcześniej posiadał stałe zameldowanie na terenie naszej gminy, a obecny meldunek czasowy przekroczył 1 rok.

O najem lokalu mieszkalnego nie mogą ubiegać się osoby lub rodzina, która nie osiąga udokumentowanego dochodu.

Opracowała
Inspektor - Ewa Pasieka


Wniosek o przydział lokalu komunalnego

bip
 

um

um

mbti um