rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komunikat w sprawie wydawania decyzji stypendialnych

Informujemy, że wydawanie decyzji stypendialnych przyznających stypendium szkolne na II półrocze roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę, 22 maja 2019 roku od godziny 7.45 do 15.15 w sali 25 na parterze Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Komunikat do członków Izby Rolniczej w Kielcach

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dniu 28 lipca 2019 roku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 4

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149, w skład, którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149.

Czytaj więcej...

Komunikat Świętokrzyskiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniaka ziemniaka bez udokumentowanego legalnego pochodzenia. Zakup takiego materiału niesie ze sobą możliwość wprowadzenia na teren gospodarstwa materiału porażonego przez organizmy kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym między innymi przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterie Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus sprawcy choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

Czytaj więcej...

Komunikat do pszczelarzy i rolników

W związku z prośbą przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowaną do gminy Skarżysko-Kamienna, zwracamy się do pszczelarzy oraz rolników z prośbą o przekazywanie sugestii na temat wzajemnych oczekiwań rolników i pszczelarzy oraz propozycji działań w sytuacjach konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami oraz o przedstawianie opinii na temat obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.

Czytaj więcej...

Informacja WIOŚ w sprawie planu nawożenia azotem

Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz. U.z 2018 r., poz. 1339) informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez pomioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:

Czytaj więcej...

Nabór członka do Komitetu Rewitalizacji

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w kadencji 2014-2018, będącego członkiem Komitetu Rewitalizacji, Urząd Miasta ogłasza nabór członka do Komitetu Rewitalizacji wśród przedstawicieli Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 roku. Zadania realizowane będą w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2018.450 t.j.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, Pod nazwą „Poradnia 2019”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Apteczna 7 i zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um