Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 roku. Zadania realizowane będą w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Szczegółowe informacje oraz wzór oferty w załącznikach poniżej:
 
ZARZĄDZENIE NR 428/2018 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 18 grudnia 2018 roku
 
WZÓR OFERTY

bip
 

um

um

mbti um