Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Orła Białego

Prezydent Skarżyska ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Kandydaci mogą składać wymagane dokumenty do 10 grudnia.
 
 
Skarżysko-Kamienna, dnia 25 października 2018 r.
 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
ogłasza konkurs na stanowisko 
DYREKTORA MUZEUM im. ORŁA BIAŁEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
Do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
 
 1. Wymagane kwalifikacje:
1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową  Muzeum: historia, muzealnictwo;
2) minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury oraz co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
3) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności muzeów, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach;
4) przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
 
 1. Inne wymagania:
1) dobry stan zdrowia; pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
2) pełna zdolność do czynności prawnych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
5) Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim:
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o muzeach,
- ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- prawa pracy.
 
 1. Wymagane dokumenty:
1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu (list motywacyjny),
2) życiorys zawodowy (curriculum vitae) – z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z informacją o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
3) kwestionariusz osobowy kandydata;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;
6) aktualne zaświadczenia lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),
10) pisemna koncepcja funkcjonowania Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej (programowa, organizacyjna i finansowa) zawierająca między innymi:
1.sformułowanie misji i celów strategicznych,
2.opis polityki kadrowej,
3. plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych),
4. plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych.
11) Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Muzeum  kandydaci mogą uzyskać osobiście w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słonecznej 90 w godzinach pracy jednostki po uzgodnieniu telefonicznym pod  nr 41 25 20 231.
 
Informacje dodatkowe:
 1. Wymagane dokumenty należy przekazać organizatorowi konkursu do dnia 10 grudnia 2018 r. w jeden z ustalonych sposobów:

 

 • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w godzinach pracy urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej”,

 • przesłać na adres organizatora konkursu Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysku-Kamiennej.
 1. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
 3. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ogłoszenia konkursu a planowany termin jego zakończenia ustala się na dzień 10 stycznia 2019 r.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 5. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.
 6. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Muzeum na podstawie powołania na czas określony nie krótszy niż 3 lata, na warunkach wskazanych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 

bip
 

um

um

mbti um