Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 4

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149, w skład, którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149.
 
Organ prowadzący:
Gmina Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18,
26-110 Skarżysko-Kamienna
Nazwa i adres szkoły, której konkurs dotyczy:
Zespół Szkół Publicznych  Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149,
w skład, którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149.
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1,  § 3 ust. 2,   § 6  i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce   (Dz. U.  z 2017r. poz. 1597).
 
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej  szkoły podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:                                           
           
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia, 

 

e)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)  - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458; zm.:  Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, poz. 1693 i poz. 2192),
 
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 447 i poz. 534) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1321, poz. 1428, poz. 1530 i poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, poz. 650, poz. 912, poz. 1000, poz. 1115, poz. 1669 i poz. 1693) -  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 
3. Oferty należy składać, drogą pocztową na adres: Referat Edukacji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18,  26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. inf. 041/ 25-20-163) (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Publicznych Nr 4  im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej” w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00;
Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 2 lit. d-g, l i m niniejszego ogłoszenia oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamości oraz posiadane obywatelstwo.
 
4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej.
 
5. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane i każda strona parafowana, a w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  
 
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

bip
 

um

um

mbti um