rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 18.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w dniu 27.02.2009r. (wniosek uzupełniono dnia 11.03.2009r) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu Ø150 w ul. Grabowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wyspiańskiego w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 91, 95 (ark 9, obręb 3); 91 (ark 18, obręb 3);

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 18.03.2009r. do 01.04.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 08.04.2009r.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 17.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E
   
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 16.03.2009r. została wydana decyzja zmieniająca w części decyzję Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.10.2008r. Znak: PŚ.III-7331/146/08 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającegona budowie fontanny wraz z komorą na urządzenia, budowie murów oporowych, kolumnady, placów, chodników, infrastruktury technicznej, oświetlenia i schodów w rejonie ulic Norwida i Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej (nr ewid. dz. 104, 119) w zakresie poszerzenia terenu inwestycji o działkę nr 119 (ul. Sikorskiego);

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póź. zmianami)
s t r o n y   w    s p r a w i e   mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 16.03.2009r. do 30.03.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 13.04.2009r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 11.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust.1   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a  o:

   przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko i wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Obuwniczej 5”, dz. nr 1/90, ark. 74, obręb 5, mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • organem  właściwym  do uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
 • organem właściwym do wydania  opinii w przedmiotowej sprawie jest  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Skarżysku-Kamiennej

Każdy ma prawo do:

 • Zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy (wniosek z załącznikami, postanowienia, stanowiska innych organów) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
 • Składania  uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia (od 12.03.2009r. do 03.04.2009r.) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
 • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                          Prezydent Miasta
                                                                                                                        Roman Wojcieszek

z dnia 11.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek   Pana Jacka Grzybowskie
pełnomocnika Karpackiej  Spółki Gazownictwa Spółka  z o.o.
w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach


        
w dniu 06.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/84/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia łączącego sieć gazową zasilaną ze stacji gazowej „Rejów” z siecią gazową zasilaną ze stacji gazowej „Bór” w  Skarżysku-Kamiennej  na działkach o numerach ewidencyjnych:
Obręb 6 – 10,  141,  75/4,  75/3,  76/3,  76/4,  81/2,  81/3,  86/3,  86/2,  94,  95/2,  95/7,  95/5,  95/6,  95/3,  95/9,  96,  97,  72/1,  110,  109,  108,  107,  106,  105,  104,  103,  100,  81/1,
Obręb 7 – 55,  28/12.


    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 71  (lub tel. 25-20-196) w dniach od 11.03.2009r. do 24.03.2009r.
      
   Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 07.04.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                                                                            P r e z y d e n t  M i a s t a

                                                                                      Roman Wojcieszek

z dnia 10.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust.1   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a  o:

przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko i wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa (modernizacja) istniejącego wolnostojącego komina żelbetowego H=70,00m oraz przebudowa (modernizacja) kotłów energetycznych OR-1 i OR-2 wraz z instalacjami oczyszczania spalin; przebudowa (modernizacja) instalacji oczyszczania spalin kotła OSR, oraz budowa instalacji odsiarczania spalin kotłów OR-1 i OR-2 wchodzących w skład instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ramach projektu „Modernizacja instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ZM „MESKO” na działce 1/363 przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej”
 • organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
 • organem  właściwym  do uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia  jest Starosta Skarżyski
 • organem właściwym do wydania  opinii w przedmiotowej sprawie jest  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Skarżysku-Kamiennej

Każdy ma prawo do:

 • Zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy (wniosek z załącznikami, postanowienia, stanowiska innych organów) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
 • Składania  uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia  (od 11.03.2009r. do 02.04.2009r.) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
 • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

   Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                                       Roman Wojcieszek

z dnia 10.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek Pana Jacka Grzybowskiego pełnomocnika Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach, w dniu 10.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/151/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Obuwniczej i Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 1/20, 1/22.

      Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 71 w dniach od 10.03.2009r. do 24.03.2009r.
    Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 31.03.2009r.
     Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 09.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 02.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/4/09 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obustronnych parkingów (do 86 miejsc postojowych) na ul. Wyspiańskiego na odcinku między  ul. Konarskiego a ul. Wileńską wraz z oświetleniem ulicznym w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 105, 21, 22 (ark 7, obręb 3); 109, 105 (ark 8, obręb 3).
      Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 71 w dniach od 02.03.2009r. do 16.03.2009r.
    Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 30.03.2009r.
     Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 05.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

     że w dniu 04.03.2009r. na wniosek F-H PETRUS-PLUS Pisarek Sławomir ul. Norwida 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługową (mechanika pojazdowa, samochody i motocykle) oraz część socjalną na działce nr 114/2, ark. nr 15, przy ul. Jagiellońskiej 3 w Skarżysku-Kamiennej”, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, kończąca postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

    Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).


Prezydent Miasta
   
Roman Wojcieszek

z dnia 23.02.2009


OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

zawiadamia,
   
że na wniosek Pana Piotra Przybysza pełnomocnika PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 18.02.2009r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy stacji transformatorowej wnętrzowej wraz z nawiązaniem kablowym 15kV, rozbudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Kilińskiego w Skarżysku-Kamiennej (działki o nr ewid.: 84/1, 84/2, 92/2, 93, 94, 127/2, 187/1, 187/2) oraz na terenie Gminy Suchedniów (działki o nr ewid.: 6702/1, 6702/3, 6702/4 – teren leśny) został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  6, 9, 10  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj:
Starosty Skarżyskiego,
Zarządu Dróg Powiatowych,
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,


Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 23.02.2009

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej oraz opracowania ekofizjogarfii i prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko

Na podstawie art.30, art.39, art.40, art.41 oraz art.42 pkt 1 w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku   z uchwałą Nr XXXV/16/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  z dnia 21marca 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej położonego wzdłuż rzeki Kamiennej, ograniczonego ulicami Wojska Polskiego, Krakowską, Tartaczną, rzeką Kamionką, M.Reja, Kilińskiego, granicą południową miasta wzdłuż rzeki Kamiennej, terenem leśnym do ul. Sosnowej, ul. Sosnową do Wojska Polskiego
z a w i a d a m i a m
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” oraz opracowania ekofizjografii i prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko.
W/w opracowania będą dotyczyły terenów przeznaczonych pod: tereny usług i handlu,  rekreacji, turystyki i sportu, zbiornik wodny, tereny zabudowy mieszkaniowej,  parkingi, tereny zielone i lasy.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentami w w/w sprawie, udostępnionymi do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (pok. 77) oraz składać uwagi  wnioski w terminie do dnia 25.03.2009r.
Zgodnie z art.40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

bip
 

um

um

mbti um