Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 18.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek Zespołu Placówek Specjalnych w Skarżysku-Kamiennej w dniu 13.02.2009r. projekt decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dobudowie  schodów ewakuacyjnych do istniejącego budynku przy ulicy Legionów Nr 131 (na działce nr ewid. 1/30) w Skarżysku-Kamiennej  został przesłany celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) do:
- Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad,  oddział w Kielcach

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


P r e z y d e n t   M i a s t a

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um