Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 10.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust.1   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a  o:

przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko i wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa (modernizacja) istniejącego wolnostojącego komina żelbetowego H=70,00m oraz przebudowa (modernizacja) kotłów energetycznych OR-1 i OR-2 wraz z instalacjami oczyszczania spalin; przebudowa (modernizacja) instalacji oczyszczania spalin kotła OSR, oraz budowa instalacji odsiarczania spalin kotłów OR-1 i OR-2 wchodzących w skład instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ramach projektu „Modernizacja instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ZM „MESKO” na działce 1/363 przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej”
  • organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
  • organem  właściwym  do uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia  jest Starosta Skarżyski
  • organem właściwym do wydania  opinii w przedmiotowej sprawie jest  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Skarżysku-Kamiennej

Każdy ma prawo do:

  • Zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy (wniosek z załącznikami, postanowienia, stanowiska innych organów) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
  • Składania  uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia  (od 11.03.2009r. do 02.04.2009r.) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
  • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

   Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                                       Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um