rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 03.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek                    Gminy Skarżysko-Kamienna

w dniu 27.03.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie boisk sportowych: wielofunkcyjnego oraz do piłki siatkowej plażowej wraz infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie boisk) na działce nr ewid. 44/2 przy ul. Akacjowej w Skarżysku-Kamiennej.

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 03.04.2009r. do 17.04.2009r.w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać w terminie do 24.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 03.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek                    Gminy Skarżysko-Kamienna

w dniu 19.03.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii oświetleniowej w ulicy Jastrzębiej na odcinku między ulicą Wschodnią a ulicą Witwickich (nr ewid. dz.234, 49/5, 235, 422, 421/16) w Skarżysku-Kamiennej.

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 03.04.2009r. do 17.04.2009r.w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać  w terminie do 24.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 02.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek                    Gminy Skarżysko-Kamienna


     w dniu 27.03.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie ciągów komunikacyjnych  wraz z odwodnieniem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 na działkach przy ulicy Zielnej Nr 29  (nr ewid. działek 97/1,  97/2,  114) w Skarżysku-Kamiennej.

     Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 02.04.2009r. do 15.04.2009r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 (tel. 041 25 20 196)  oraz składać  w terminie do 22.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 31.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek     Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
                              i Transportu Sanitarnego w Kielcach


w dniu  30.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/5/09 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oddziału Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej wraz z niezbędną infrastruktura  techniczną (odwodnienie terenu, zjazd na działkę z ulicy Szpitalnej, separator wód opadowych i ociekowych, utwardzenie terenu na działkach o numerach ewidencyjnych 5/4 i 5/10 przy ulicy Szpitalnej.

          Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 71 (lub tel. 25-20-196) w dniach od 31.03.2009r. do 14.04.2009r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 28.04.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 31.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
   

że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 31.03.2009r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy wodociągu Ø150 w ul. Grabowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wyspiańskiego w Skarżysku-Kamiennej na działkach: 91, 95 (ark 9, obręb 3); 91 (ark 18, obręb 3) został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  9 i 10  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj:
  • Starosty Powiatu Skarżyskiego,
  • Zarządu Dróg Powiatowych,

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 27.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,
że na wniosek            
                   PREDOMEX Sp. z o.o. we Wrocławiu działającej z upoważnienia
                       Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej


       w dniu  26.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/172/09 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie szpitalnego oddziału ratunkowego i centralnej sterylizatorni z drogami dojazdowymi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w ramach rozbudowy istniejącego kompleksu szpitalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1,  5/5  i 5/9 przy ulicy Szpitalnej.

          Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie Miasta pok. Nr 71 (lub tel. 25-20-196) w dniach od 27.03.2009r. do 24.04.2009r.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 17.04.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


P r e z y d e n t  M i a s t a

Roman Wojcieszek

z dnia 25.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek                    Gminy Skarżysko-Kamienna


w dniu 19.03.2009r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii oświetleniowej w ulicy Szpitalnej na działkach nr ewid. 5/4, 5/6, 5/10, 5/5, 7/2  w  Skarżysku-Kamiennej.

     Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 25.03.2009r. do 08.04.2009r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać  w terminie do 15.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 20.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

       że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, w dniu 18.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.III-7331/162/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie wiaty, budowie parkingu (do 19 stanowisk na samochody osobowe i do 5 stanowisk na autokary), budowie chodnika do mogiły na Borze, zjazdu z drogi krajowej nr 42 na parking  w Skarżysku-Kamiennej na działce: 11 (ark 58 obr 7).
        Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 71 w dniach od 18.03.2009r. do 01.04.2009r.
        Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 15.04.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 20.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

 że na wniosek               Gminy Skarżysko-Kamienna

w dniu 12.03.2009r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii oświetleniowej w ulicy Wesołej na odcinku od ulicy Franciszkańskiej do Nr 12 (nr ewid. dz. 139/1,  111/33,  134/1,  130/1) w Skarżysku-Kamiennej.

     Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony sprawie  mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 20.03.2009r. do 03.0.04.2009r.w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać  w terminie do 10.04.2009r.  wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 18.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn. z późn. zm.)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


      że na wniosek SKARBUD Sp. j. Maria Gorgiel, Bogdan Gorgiel ul. Obuwnicza 10, 10 A,  26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 18.03.2009r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja (PŚ.V.7627/01-29/08) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  „Budowa stacji paliw w Skarżysku-Kamiennej na działkach nr 1/201, 1/296 - róg ulic Ekonomii i Obuwniczej”.


 
                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                   Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um