rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konserwacja pomników przyrody rosnących na terenie miasta

logo(tekstura)Gmina Skarżysko-Kamienna będzie realizowała w 2015 roku zadanie pn. „Konserwacja pomników przyrody rosnących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna”.

 

Na ten cel Gmina Skarżysko-Kamienna uzyskała dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie do 13.500,00 zł, stanowiącej 90,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

Oferta Stowarzyszenia LGD „Cicha Sława” na zadanie publiczne pn. "Skarżyskie Dni Profilaktyki"

Informujemy, że dnia 08.05.2014 r. do Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej wpłynęła oferta Stowarzyszenia LGD „Cicha Sława” na zadanie publiczne pn. "Skarżyskie Dni Profilaktyki" w trybie art.19 a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do  Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, do Wydziału Edukacji i Zdrowia, ul. Sikorskiego 18  lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=87533

Apel do kierowców

Zwracamy się po raz kolejny z gorącym apelem do kierowców, aby w dniu 2 kwietnia (w środę) od godz.18.00 do 20.00 nie parkowali wzdłuż ulicy Sikorskiego, Prusa i Mickiewicza, ponieważ odbędzie się sprzątanie ulic po zimie. Przestawienie samochodów ułatwi pracę sprzątającym.
Z góry dziękujemy za zrozumienie.

Apel do mieszkańców na 1.04.2014 r.

W dniu 1.04.2014 r. od godz. 6.00 do 13.00 w ulicach Sikorskiego, Prusa, Apteczna, Okrzei, Południowa, Mickiewicza odbędzie się sprzątanie ulic po zimie. Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców Skarżyska, by w tym dniu nie parkowali przy w/w ulicach i przestawili swoje samochody by ułatwić pracę sprzątającym. 

ogłoszenie zwrot Bankowa

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje że powzięty został zamiar zbycia terenu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy al. Niepodległości i ul. Bankowej oznaczonego jako działki gruntu: numer 1 (w dacie wykupu nieruchomość oznaczona jako działka numer 3 położona przy ul. Kolejowej), numer 2 (w dacie wykupu nieruchomość położona przy ul. Sokolej) i numer 47.

Czytaj więcej...

ogłoszenie Krasińskiego

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że powzięty został zamiar zbycia terenu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego, który w momencie wykupu był oznaczony jako działki gruntu numer 6 i numer 13 (w dacie wykupu nieruchomości położone przy ul. Żeromskiego).

Czytaj więcej...

Asfaltowa dwa

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G UPrezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr VIII/57/2011 z dnia 19 maja 2011 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna numerem 1/406 (obręb 5 Młodzawy, arkusz mapy 74) o powierzchni 0,9116 ha.
Cena wywoławcza przy zbyciu ww. nieruchomości wynosi 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium zostało ustalone w wysokości,

II. Dla wyżej wymienionej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest Księga wieczysta Nr KI1R/00024498/3.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 października 2013 r.

III. Przeznaczenie ww. nieruchomości jest następujące:
- usytuowana jest na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. – przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod cyt. „Tereny Przemysłu, Magazynów, Centr. Logistyki wraz z usługami”.
Według danych z ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej jest to teren oznaczony symbolem „Ba”.

IV. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie podziemne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Plac Floriański 1.

V. Każdoczesny użytkownik wieczysty ww. nieruchomości obowiązany jest nieodpłatnie udostępnić działkę do sieci: ciepła grzewczego, ciepła technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarno-przemysłowej, kanalizacyjnej deszczowej i teletechnicznej służbom, w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, dozorem, konserwacją i usuwaniem awarii tychże sieci oraz udostępniać tę działkę do urządzeń energetycznych znajdujących się na nich służbom energetycznym w celu wykonywania wymienionych wyżej czynności.

VI. Działka będąca przedmiotem przetargu obciążona jest bezpłatną służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę obciążoną na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki gruntu oznaczonej w Księdze wieczystej Nr KI1R/00024498/3 numerem 1/231.

VII. Otwarcie przetargu dotyczącego działki nr ewid. 1/406 nastąpi w dniu 07.04.2014 r. o godzinie 10.30 w sali nr 5 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wpłaty należy dokonać do dnia 03.04.2014 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 03.04.2014 r.),
2. wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr:
95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S. A. ,
3. przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie danej nieruchomości,
4. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
5. złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),
6. okazanie dowodu tożsamości,
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
8. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

IX. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

X. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają, na wskazany przez nich numer konta.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

XIV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. nr 85 lub 83 (II piętro) – tel. (41) 25-20-183 lub (41) 25-20-184.

Skarżysko-Kamienna, dnia 19.02.2014 r.

Uwaga Zmiana rachunków bankowych

UWAGA

Zmiana rachunków bankowych
Gminy Skarżysko-Kamienna

Od 1 stycznia 2014 obowiązuja nowe numery rachunków bankowych.

 

 

Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych 
- subwencje

 

Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego, 

dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka, 

 

Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje 

 

Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

- podatki i opłaty

 

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Miecugowem

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Grzegorzem Miecugowem, któe odbędzie się 18 czerwca 2013r. o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury – ul. Słowackiego 25.

Czytaj więcej...

Akcja szczepienia lisów

Na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 29 kwietnia - 06 maja 2012 roku ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi 15 gramów, koloru szaro-zielonego.Pakiety te zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu.

Czytaj więcej...

bip
 

um

um

mbti um