rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 07.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z a w i a d a m i a

że na wniosek Pani  Edyty Byzdra działającej z upoważnienia  Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3, w dniu 12.03.2009r. wpłynęły nowe okoliczności w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM Nr BT12591 w skład której wchodzą: wieża rurowa o wys. 35,0m wraz z antenami oraz urządzeniami technicznymi i kontenerem na  działce  przy  ulicy Niepodległości 5 (nr ewid. dz 342/10) w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie dotyczącym zmiany pełnomocnika firmy Polkomtel S.A.

       Zgodnie  z  art. 10  §  1  Kodeksu   postępowania   administracyjnego (jednolity  tekst  –  Dz. U. Nr  98,  poz. 1071  z  2000r. z póź.  zmianami) strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 03.04.2009r. do 17.04.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia  co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 24.04.2009r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um