rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja rady miasta

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się w dniu 29 września o godz 15..00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18. 

Czytaj więcej...

Mks informuje

Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kam. Sp. z o.o. informuje, że w dniach 20-21 września 2011r. w związku z wymianą kanalizacji i zamknięciem dla ruchu ul. Książęcej wprowadza się zmiany w kursowaniu linii nr: 9, 14, 22.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie

Herb-1 []W związku ze zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jak również w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w 2011 roku, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz w celu ułatwienia i doskonalenia naszej współpracy, w dniu 21 września 2011 roku o godzinie 10.45 w hotelu „Promień” ul. Legionów 105, odbędzie się bezpłatne szkolenie nt.: „Zasad realizacji, rozliczania i sprawozdawczości zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego”.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięto konkurs ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
pn.: „Podróże teatralne - refleksje nad samym sobą" 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota dotacji w zł.

 

1.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława" ul. Legionów 64 ,          Skarżysko-Kamienna

 

34 626,00

Regulamin Konsultacji

Regulamin Konsultacji Społecznych

 


§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta. Celem konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności o planowanym projekcie bądź inwestycji miejskiej, zebranie opinii i uwag w celu wyłonienia najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty uczestników konsultacji.

 

§ 2. Obowiązkowym konsultacjom prowadzonym z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta podlegają następujące projekty:

 

1. budżet miasta,

 

2. programy rozwoju (strategii) miasta, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

3. inne kwestie dla których odrębne przepisy przewidują wymóg konsultacji.

 

§ 3. Zaleca się prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji.

 

§ 4. W konsultacjach uczestniczą:

 

1. Mieszkańcy Miasta

 

2. Organizacje pozarządowe w zakresie ich działalności statutowej za pośrednictwem ich umocowanych przedstawicieli lub upoważnionych przez nich reprezentantów.

 

3. Inne podmioty zainteresowane.

 

4. W przypadku inwestycji lub projektów miejskichmieszkańcy obszaru, na którym dana inwestycja lub projekt miejski będą realizowane oraz mieszkańcy obszarów bezpośrednio sąsiadujących, a także mieszkańcy obszarów pozostających pod wpływem danej inwestycji lub projektu miejskiego,

 

§ 5. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w formie zarządzenia.

 

§ 6. Konsultacje w sprawie innych projektów realizowanych na poziomie lokalnym lub miejskim, z wyłączeniem projektów dotyczących podatków mogą być przeprowadzone
z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta lub na wniosek:

 

1. Przewodniczącego Rady Miasta,

 

2. Komisji Rady Miasta,

 

3. grupy co najmniej 5 radnych,

 

4. Rada Osiedla, w formie podjętej przez nią uchwały

 

5. grupy co najmniej 150 mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców.

 

§ 7. Inicjowanie konsultacji społecznych:

 

1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce Prezydenta Miasta.

 

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien określać:

 

1) przedmiot konsultacji,

 

2) propozycję terminu konsultacji,

 

3) propozycję formy konsultacji,

 

4) uzasadnienie.

 

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Miasta Skarżyska-Kamiennej oprócz wymagań określonych w ust. 2 zawiera także:

 

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu,

 

2) listę osób popierających wniosek zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy.

 

4. Prezydent Miasta rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji. O sposobie rozpatrzenia wniosku w formie zarządzenia wraz z uzasadnieniem Prezydent Miasta informuje wnioskodawców w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia.

 

§ 8. Koszty konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

§ 9. Sposób prowadzenia konsultacji.

 

1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

 

1) pisemnej,

 

2) protokołowanego spotkania z zainteresowanymi (zgodnie z § 4) umożliwiającego składanie wniosków i uwag,

 

3) umożliwiającego identyfikację użytkownika internetowego forum dyskusyjnego
z użyciem strony internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,

 

4) warsztatów projektowych umożliwiających zainteresowanym zdobycie informacji na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań zakończonych sporządzeniem pisemnego podsumowania zawierającego wszystkie opinie i wnioski

 

2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa
w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie narzędzi komunikacji elektronicznej (np.: email, ankiety internetowe).

 

3. Wybrane formy konsultacji społecznych powinny uwzględniać wyniki wstępnej analizy określającej adresatów oraz uczestników konsultacji z danego obszaru lub potencjalnie zaangażowanych w dany projekt (profilowanie uczestników) dla określenia optymalnego kanału komunikacji.

 

4. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej jest zobowiązany zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną i organizacyjną nad konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia.

 

5. Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy, odbywać się będzie z udziałem ekspertów w danej dziedzinie,

 

§ 10. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag. W jego skład mogą wejść przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także eksperci z zakresu prowadzonej inwestycji lub projektu.

 

§ 11. Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej prowadzi i utrzymuje specjalną stronę internetową dotyczącą konsultacji społecznych.

 

Strona ta zawiera co najmniej:

 

1. Ogłoszenia o wszystkich złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji społecznych,

 

2. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych,

 

3. Zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

4. Jasne i zwięzłe wytłumaczenie przedmiotu konsultacji.

 

5. Szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

 

6. Dokumentację związana z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, w tym: wszelkie opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji,
a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji,

 

7. Forum dyskusyjne wymagające rejestracji użytkowników,

 

8. Informacje o wynikach konsultacji.

 

9. Informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy i na koszt inwestorów.

 

§ 12.

 

1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną wykorzystującą narzędzia,
o których mowa w §13 oraz prowadzoną przez ogłoszenia na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

2. Wskazane jest informowanie o konsultacjach również poprzez ogólnodostępne media lokalne, ogłoszenia na przystankach komunikacji miejskiej oraz w inny sposób, zapewniający szeroki dostęp społeczny.

 

3. Publikowana informacja o rozpoczęciu konsultacji, powinna zawierać przede wszystkim: przedmiot konsultacji, termin i zakres konsultacji, formę i tryb konsultacji.

 

4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

 

§ 13. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości przede wszystkim
za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej nie później niż
w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji, a także w inny sposób, który pozwoli zainteresowanym na zapoznanie się z wynikami.

 

§ 14. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz
z uzasadnieniem stanowiska Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do danej opinii.

 

§ 15. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz miasta.

 

§ 16. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny
z Regulaminem.

 

§ 17. Konsultacje przeprowadzone niezgodnie z regulaminem wymagają ponownego przeprowadzenia.

 

§ 18. Prezydent Miasta raz do roku przedstawia przed Radą Miasta raport z realizacji konsultacji społecznych.

 

§ 19. Postanowienia Regulaminu nie naruszają przepisów Statutu oraz odrębnych ustaw

 

      

z dnia 07.05.2009

Skarżysko-Kamienna  14.04.2009
Zn. PŚ.IV-7331/172/08


POSTANOWIENIE


    Na podstawie art.113, §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami)

postanawia się

sprostować z urzędu błąd pisarski w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.03.2009r.  Znak: PŚ.IV-7331/172/08 dla inwestycji polegającej na budowie szpitalnego oddziału ratunkowego i centralnej sterylizatorni z drogami dojazdowymi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w ramach rozbudowy istniejącego kompleksu szpitalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1,  5/5  i 5/9 przy ulicy Szpitalnej  w następujący sposób:
- w wierszu 30 od góry na stronie 1 decyzji zwrot  „kąt nachylenia połaci dachowych – od 35o do 45o” zastępuje się zwrotem „kąt nachylenia połaci dachowych – od 30o do 40o”,
- w wierszu 31 od góry zwrot „ wysokość do okapu – do 5,5m „ zastępuje się zwrotem „wysokość do okapu – od 5,8m do 6,3m”,
- w wierszu 31 od góry  zwrot „wysokość całkowita obiektu – do 12,0m” zastępuje się zwrotem „wysokość całkowita obiektu – od 11,5 do 12,5m”,
-pozostałe warunki decyzji z dnia 26.03.2009r.  Znak: PŚ.IV-7331/172/08  pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

    W przedmiotowej decyzji podano błędnie w stosunku do wniosku inwestora kąt nachylenia połaci dachowej, wysokość do okapu  oraz wysokość do kalenicy. Powyższy błąd nie wpłynął na rozstrzygnięcie merytoryczne decyzji.
    Z uwagi na fakt, że decyzja rozstrzygająca sprawę winna być spójna z wnioskiem Inwestora wydaje się niniejsze postanowienie.

Na postanowienie niniejsze służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Otrzymują:
1.Inwestor
2.A/a

z dnia 07.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)
PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z a w i a d a m i a

że na wniosek Pani  Edyty Byzdra działającej z upoważnienia  Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3, w dniu 12.03.2009r. wpłynęły nowe okoliczności w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM Nr BT12591 w skład której wchodzą: wieża rurowa o wys. 35,0m wraz z antenami oraz urządzeniami technicznymi i kontenerem na  działce  przy  ulicy Niepodległości 5 (nr ewid. dz 342/10) w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie dotyczącym zmiany pełnomocnika firmy Polkomtel S.A.

       Zgodnie  z  art. 10  §  1  Kodeksu   postępowania   administracyjnego (jednolity  tekst  –  Dz. U. Nr  98,  poz. 1071  z  2000r. z póź.  zmianami) strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 03.04.2009r. do 17.04.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71  oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia  co do zebranych materiałów i dowodów w terminie do 24.04.2009r.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 07.04.2009


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z a w i a d a m i a,

   
że na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 01.04.2009r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.   budowy linii oświetleniowej w ulicy Szpitalnej na działkach nr ewid. dz.  5/4,  5/6,  5/10, 5/5,  7/2  w Skarżysku-Kamiennej został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  6, 9 i 10 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj: Zarządu Dróg Powiatowych,
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Starosty Skarżyskiego,


Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

z dnia 07.04.2009

O B W I E S Z C Z E N I E


    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z a w i a d a m i a,     że w dniu 06.04.2009r. na wniosek Zakładów Metalowych „MESKO” S.A.ul. Legionów 122, 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa (modernizacja) istniejącego wolnostojącego komina żelbetowego H=70,00m oraz przebudowa (modernizacja) kotłów energetycznych OR-1 i OR-2 wraz  z instalacjami oczyszczania spalin; przebudowa (modernizacja) instalacji oczyszczania spalin kotła OSR, oraz budowa instalacji odsiarczania spalin kotłów OR-1 i OR-2 wchodzących w skład instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ramach projektu „Modernizacja instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych w ZM „MESKO” na działce 1/363 przy ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, kończąca postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73  (II piętro).
                                                                                                                Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um