rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 07.05.2009

Skarżysko-Kamienna  14.04.2009
Zn. PŚ.IV-7331/172/08


POSTANOWIENIE


    Na podstawie art.113, §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami)

postanawia się

sprostować z urzędu błąd pisarski w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.03.2009r.  Znak: PŚ.IV-7331/172/08 dla inwestycji polegającej na budowie szpitalnego oddziału ratunkowego i centralnej sterylizatorni z drogami dojazdowymi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w ramach rozbudowy istniejącego kompleksu szpitalnego na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1,  5/5  i 5/9 przy ulicy Szpitalnej  w następujący sposób:
- w wierszu 30 od góry na stronie 1 decyzji zwrot  „kąt nachylenia połaci dachowych – od 35o do 45o” zastępuje się zwrotem „kąt nachylenia połaci dachowych – od 30o do 40o”,
- w wierszu 31 od góry zwrot „ wysokość do okapu – do 5,5m „ zastępuje się zwrotem „wysokość do okapu – od 5,8m do 6,3m”,
- w wierszu 31 od góry  zwrot „wysokość całkowita obiektu – do 12,0m” zastępuje się zwrotem „wysokość całkowita obiektu – od 11,5 do 12,5m”,
-pozostałe warunki decyzji z dnia 26.03.2009r.  Znak: PŚ.IV-7331/172/08  pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

    W przedmiotowej decyzji podano błędnie w stosunku do wniosku inwestora kąt nachylenia połaci dachowej, wysokość do okapu  oraz wysokość do kalenicy. Powyższy błąd nie wpłynął na rozstrzygnięcie merytoryczne decyzji.
    Z uwagi na fakt, że decyzja rozstrzygająca sprawę winna być spójna z wnioskiem Inwestora wydaje się niniejsze postanowienie.

Na postanowienie niniejsze służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Otrzymują:
1.Inwestor
2.A/a

bip
 

um

um

mbti um