Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 05.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

     że w dniu 04.03.2009r. na wniosek F-H PETRUS-PLUS Pisarek Sławomir ul. Norwida 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługową (mechanika pojazdowa, samochody i motocykle) oraz część socjalną na działce nr 114/2, ark. nr 15, przy ul. Jagiellońskiej 3 w Skarżysku-Kamiennej”, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, kończąca postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

    Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).


Prezydent Miasta
   
Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um