Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 11.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek   Pana Jacka Grzybowskie
pełnomocnika Karpackiej  Spółki Gazownictwa Spółka  z o.o.
w Tarnowie, Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach


        
w dniu 06.03.2009r. została wydana decyzja Znak: PŚ.IV-7331/84/08 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia łączącego sieć gazową zasilaną ze stacji gazowej „Rejów” z siecią gazową zasilaną ze stacji gazowej „Bór” w  Skarżysku-Kamiennej  na działkach o numerach ewidencyjnych:
Obręb 6 – 10,  141,  75/4,  75/3,  76/3,  76/4,  81/2,  81/3,  86/3,  86/2,  94,  95/2,  95/7,  95/5,  95/6,  95/3,  95/9,  96,  97,  72/1,  110,  109,  108,  107,  106,  105,  104,  103,  100,  81/1,
Obręb 7 – 55,  28/12.


    Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 71  (lub tel. 25-20-196) w dniach od 11.03.2009r. do 24.03.2009r.
      
   Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w terminie do 07.04.2009r.
Zgodnie z art.53 ust.6 w/w ustawy odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.                                                                            P r e z y d e n t  M i a s t a

                                                                                      Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um