Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 11.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 79 ust.1   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a  o:

   przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko i wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Obuwniczej 5”, dz. nr 1/90, ark. 74, obręb 5, mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
  • organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
  • organem  właściwym  do uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
  • organem właściwym do wydania  opinii w przedmiotowej sprawie jest  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Skarżysku-Kamiennej

Każdy ma prawo do:

  • Zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy (wniosek z załącznikami, postanowienia, stanowiska innych organów) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
  • Składania  uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia (od 12.03.2009r. do 03.04.2009r.) w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 73 (II piętro).
  • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                          Prezydent Miasta
                                                                                                                        Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um