Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 23.02.2009


OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

zawiadamia,
   
że na wniosek Pana Piotra Przybysza pełnomocnika PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, w dniu 18.02.2009r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy stacji transformatorowej wnętrzowej wraz z nawiązaniem kablowym 15kV, rozbudowy sieci napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Kilińskiego w Skarżysku-Kamiennej (działki o nr ewid.: 84/1, 84/2, 92/2, 93, 94, 127/2, 187/1, 187/2) oraz na terenie Gminy Suchedniów (działki o nr ewid.: 6702/1, 6702/3, 6702/4 – teren leśny) został przesłany do jednostek celem uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  6, 9, 10  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) tj:
Starosty Skarżyskiego,
Zarządu Dróg Powiatowych,
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,


Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um