Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 05.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 tekst jedn.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

     że w dniu 04.02.2009r. na wniosek Gminy Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej” przy ul. Asfaltowej na działkach: obręb 5, ark. 74, dz. nr: 1/77,  1/95,  1/96,  1/132,  1/195,  1/211,  1/212,  1/231,  1/287,  1/332,  1/333,  1/335,  1/364, 1/365, obręb 5, ark. 65, dz. nr: 11,  13/53,  13/56,  13/57,  14/3, 14/6, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, kończąca postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

    Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter).


Prezydent Miasta
   
Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um