rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zawiadomienie spadkobierców byłych właścicieli o zamiarze zbycia nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Skarżysku-Kamiennej

 

Z A W I A D O M I E N I E


          Działając na podstawie art. 136 ust. 2 oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zawiadamia spadkobierców niżej wymienionych osób zmarłych:
          1. Władysława Nowaka s. Wacława ostatnie znane miejsce zamieszkania Skarżysko-Kamienna,
          2. Teodora Nowaka s. Wacława ostatnie znane miejsce zamieszkania Skarżysko-Kamienna,
          3. Romana Nowaka s. Wacława ostatnie znane miejsce zamieszkania Skarżysko-Kamienna,
          4. Franciszka Nowaka s. Wacława ostatnie znane miejsce zamieszkania Skarżysko-Kamienna,
          5. Marianny Chojnackiej c. Wacława ostatnie znane miejsce zamieszkania Skarżysko-Kamienna,
          6. Nikodema Nowaka s. Wacława ostatnie znane miejsce zamieszkania Skarżysko-Kamienna,

         że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego, oznaczonej jako  działka nr ewid. 95/1 obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 6, stanowiącej część dawnej tabeli nr 35 na arkuszu mapy nr 6, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej (dawniej ul. Komuny Paryskiej).
        

        W związku z powyższym w oparciu o art. 136 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami spadkobiercom ww. osób przysługuje prawo złożenia wniosku o zwrot terenu przewidzianego do zbycia (lub jego części).
         Z wnioskiem takim występuje się do Starosty Skarżyskiego na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20.
         W przypadku niezłożenia przez osoby uprawnione wniosku, o którym mowa wyżej
w terminie 3 miesięcy i 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, uprawnienie do zwrotu przedmiotowej nieruchomości wygasa (art. 8 i 136 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
         Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 25-20-184 lub też osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18,
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 201 (II piętro).
        

         Skarżysko-Kamienna, dnia 12.12.2018 r.

bip
 

um

um

mbti um