Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamienna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 30.01.2020 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Prusa. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej

 
 
     Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 09.07.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej. Wykaz ten zamieszczono także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Powyższa nieruchomość została przeznaczona  na samochodowy parking strzeżony bez prawa wznoszenia obiektów trwale związanych z gruntem.

     Zarządzenie Nr 188/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia dot. nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego i Paryskiej

 
 
     Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 08.07.2019 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do zbycia, usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żeromskiego i ul. Paryskiej. Wykaz ten został także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: www.bip.skarzysko.pl

      Zarządzenie Nr 184/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 08.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w załączeniu.

 
 
  
 
 
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej

 

       Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 12.04.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy  ul Sokolej.  Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Zarządzenie Nr 103/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu. 

 

 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości

            Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 05.04.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowej  położonej w Skarżysku-Kamiennej przy  Al. Niepodległości. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Zarządzenie Nr 95/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu

 

 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO - Al. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

      

       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/33/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2017 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

I.     Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działki o numerach 46/7 i 61/5 (arkusz mapy nr 19, obręb 0003 Place) o łącznej powierzchni 0,4089 ha, oraz 1/2 udziału w działce nr 46/9 (arkusz mapy nr 19, obręb 0003 Place) o powierzchni 0,1100 ha.
         Na nieruchomości znajduje się betonowe boisko sportowe o pow. ok. 1100 m2 oraz ogrodzenie z siatki w ramach stalowych na słupkach stalowych osadzonych w betonowym cokole.
         Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00010679/5.

II.    Zgodnie ze zmianą Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia – Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zatw. Uchwałą Nr VII/21/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2019 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: U.1 – o przeznaczeniu podstawowym - zabudowa usługowa nieuciążliwa, przeznaczeniu dopuszczalnym – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki zamieszkania zbiorowego, obiekty małej architektury (w tym place zabaw), dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe, zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz symbolem KDW.1 – teren drogi wewnętrznej.

III.    Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV.    Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1 oraz do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro).  

V.     W przypadku działki nr ewid. 46/9 (arkusz mapy nr 19, obręb 0003 Place) naruszona jest granica prawna poprzez wykonanie w części na jej terenie placu zabaw, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Usunięcie placu zabaw planowane jest na rok 2020. Do tego czasu Gmina Skarżysko-Kamienna jako współwłaściciel nieruchomości nie zamierza egzekwować opuszczenia zajmowanego terenu, jak również nie będzie ponosić kosztów związanych z takimi działaniami.

VI.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 1 084 637,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 00/100) + 23% VAT.

VII.    Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej oświadcza, że Gmina Skarżysko-Kamienna nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z urządzeniem drogi wewnętrznej (teren o symbolu KDW.1), a Nabywca przyjmuje to do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń wobec Gminy.   

VIII.    Nabywca nieruchomości w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży lub usunie sieci i obiekty infrastruktury technicznej istniejące w granicach zbywanej nieruchomości na własny koszt, w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.

IX.     Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

X.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
    -  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 27 maja 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 27 maja 2019 r.),
    -  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
    -  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
    -  okazanie dowodu tożsamości,
    -  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
    -  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
    -  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

XI.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

XII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XIII. Wpłacone wadium podlega:
    - zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,
    - przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
    - zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIV. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XV.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XVI. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVII. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVIII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.


    Skarżysko-Kamienna, dnia 22.03.2019 r.     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. PARYSKIEJ

 

      Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr 11/80/2001 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2001 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej.

I.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerem 243/25 (arkusz mapy nr 44, obręb 0010 Metalowiec) o powierzchni 0,1445 ha.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00010044/5.

II.    Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na terenie dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. nieruchomość znajduje się na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej działka oznaczona jest symbolem „Bp”.
Na przedmiotowy teren została wydana decyzja znak: PŚ.III-7331/108/07 z dnia 16.10.2007 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku dydaktyczno-szkoleniowego z częścią mieszkalną oraz budowie parkingu do 15 miejsc postojowych na samochody osobowe i budowie wjazdu na działkę przy ul. Paryskiej 210 (nr ewid. dz. 243/25, 56) w Skarżysku-Kamiennej. Wydana decyzja nie ogranicza możliwości lokalizacji na tym terenie obiektów o innej funkcji i parametrach.

III.    Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV.    Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej plac Floriański 1.

V.    Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 264 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) + 23% VAT.

VI.    Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej numer 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 11 kwietnia 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 11 kwietnia 2019 r.),
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,    
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

VIII.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

IX.   O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X.  Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XII.  Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV.Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV.  W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.

    Skarżysko-Kamienna, dnia 08.03.2019 r.       

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna, działając na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb ewidencyjny 0008 Bzinek, oznaczonej jako działka nr 2 o powierzchni 18,6809 ha na arkuszu mapy ewidencji gruntów i budynków nr 57.
              Informacja w załączeniu.

 

Załączniki

 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Sikorskiego, 3 Maja, Kasztanowej i Wojciecha Kossaka

 

          Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 06.03.2019 r. dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Sikorskiego, 3 Maja, Kasztanowej i Wojciecha Kossaka. Wykaz ten został opublikowany także na stronie internetowej Urzędu.

 

 
 
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości grutowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej

 

        Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 04.03.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Paryskiej. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
W załączeniu Zarządzenie Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

 
 
 

bip
 

um

um

mbti um