rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zawiadomienie o poszukiwaniu spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej

 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 

            Działając na podstawie art. 136 ust. 2 oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zawiadamia spadkobierców zamarłych:

-         Zygmunta Szwed, syna Władysława i Józefy, ostatni znany adres zamieszkania: Skarżysko-Kamienna,

-         Danuty Włodzimirow z domu Chojnacka, córki Jana i Władysławy, ostatni znany adres zamieszkania: Wrocław,

-         Aliny Śmigielskiej z domu Chojnacka, córki Jana i Władysławy, ostatni znany adres zamieszkania: Wrocław,

          że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy  ul. Paryskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 243/141 (arkusz mapy nr 44, obręb 0010 Metalowiec) o powierzchni 0,0427 ha, stanowiącej w dacie wywłaszczenia część działki gruntu nr ewid. 104 o powierzchni ok. 0,0308 ha i działki gruntu nr ewid. 105/2 o powierzchni ok. 0,0120 ha (w dacie wywłaszczenia położenie nieruchomości – ul. Komuny Paryskiej).

           W związku z powyższym w oparciu o art. 136 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami byłym właścicielom lub ich spadkobiercom przysługuje prawo złożenia wniosku o zwrot terenu przewidzianego do zbycia (lub jego części).

            Z wnioskiem takim występuje się do Starosty Skarżyskiego na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20.

W przypadku niezłożenia przez osoby uprawnione wniosku o którym mowa wyżej w terminie 3 miesięcy i 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, uprawnienie do zwrotu przedmiotowej nieruchomości wygasa (art. 8 i 136 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

            Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 – pok. nr 201 (II piętro), lub telefonicznie pod numerem telefonu 41 25-20-179.

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 08.10.2018 r.

 

 

bip
 

um

um

mbti um