rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego.

I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej nr ewid. 10/1 ark. 77 obręb 0005 Młodzawy o powierzchni 15 m², położona w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego.

II. Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta KI1R/00004971/7.

III. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. znajduje się ona na terenie mieszkaniowym o przewadze zabudowy wielorodzinnej. Według danych z ewidencji gruntów jest to zurbanizowany teren niezabudowany lub w trakcie zabudowy oznaczony symbolem „Bp”.

IV. Przedmiotowy teren zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu metalowego, stanowiącego własność dzierżawcy. Dzierżawca będzie zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym do dokonania zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu budowy garażu metalowego.

V. Cena wywoławcza za dzierżawę powyższego gruntu w stosunku kwartalnym wynosi 70,00 zł /słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100/ + VAT, wg stawki 23 %.

VI. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 5 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 14,00 zł / słownie: czternaście złotych 00/100/ przy wpłaceniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S. A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 1 października 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta /ostateczny termin wpływu: 1 października 2018 r./,

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i treścią umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

- okazanie dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

VIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega :

- zaliczeniu w poczet kwoty czynszu dzierżawnego – w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Istotne warunki umowy dzierżawy:

- teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres 1 roku z możliwością przedłużenia tego terminu maksymalnie do lat 9, z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu metalowego,

-  czynsz za dzierżawę, ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia każdego pierwszego miesiąca danego kwartału z góry za dany kwartał,

- dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, jeżeli wynikają one z przepisów prawa,

- Wydzierżawiający – Gmina Skarżysko-Kamienna zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o roczny stopień inflacji występujący w gospodarce narodowej w przypadku przedłużenia umowy, nie częściej jednak niż raz w roku,

- brak przekazania po zakończonej umowie przedmiotu dzierżawy, daje prawo Gminie do odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu w wysokości 300 % stawki czynszu dzierżawnego.

XII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

XIII. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu  zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XIV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu w tym wgląd w załącznik graficzny obrazujący teren przeznaczony do dzierżawy oraz treść umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 218 lub 201 tel. /41/ 25-20-181 lub 25-20-179,
25-20-184.

 

Skarżysko-Kamienna, dnia  23.08.2018  r.

bip
 

um

um

mbti um