rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. OGÓLNEJ NR 11

 
       Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr X/64/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ogólnej nr 11.

I.     Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego jako działka nr 87 (obręb 0004 Kamienna, arkusz mapy nr 33) o powierzchni 0,0362 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00000203/5.

II.    Opis nieruchomości:
    nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej w latach 30 ubiegłego wieku. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Powierzchnia zabudowy 111 m2, powierzchnia użytkowa 182,3 m2. Budynek bezpośrednio przylegający ścianą do budynku na działce sąsiedniej nr ewidencyjny 88/1, wymaga remontu.

III.    Nieruchomość usytuowana jest na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. jest to teren mieszkaniowy o przewadze zabudowy wielorodzinnej, zabudowa śródmiejska. Według danych z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działka nr 87 oznaczona jest symbolem „B” – tereny mieszkaniowe.

IV.    Zgodnie z wpisem w Dziale III księgi wieczystej KI1R/00000203/5 działka nr 87 obciążona jest służebnością gruntową, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 86/1, polegającą na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu oznaczonym kolorem brązowym zawartym między punktami 3923-5567-6-17-16-30-20-25-21-29-3923 o powierzchni 0,0050 ha, na mapie k.102.
        Informację o przebiegu służebności można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro), tel. 41 25 20 179.

V.    Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 150 360,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
        Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

VI.  Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29 września 2020 r. o godzinie 10.30 w sali nr 025 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

     Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą ją oglądać w dniach 10, 15 i 17 września b.r. w godzinach 14.00-15.00, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu terminu po numerem telefonu 41 25 20 179.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 24 września 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 24 września 2020 r.),

-  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

-  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

-  okazanie dowodu tożsamości,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
                  
VIII.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:

- zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

- przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu,

- zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

XII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII.  Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

    Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 201 (II piętro) – tel. 41 25-20-179.

    Skarżysko-Kamienna, dnia 20.08.2020 r.        
   

bip
 

um

um

mbti um